Lokalny Program Rewitalizacji zatwierdzony!

Dzisiaj do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie wpłynęło pismo o zatwierdzeniu opracowywanego od miesięcy Lokalnego Programu Rewitalizacji !

Został on oceniony pozytywnie bez żadnych poprawek w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programachoperacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WDdotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-20120 .

Jest to  kolejny sukces Gminy Bardo, dzięki czemu nasze miasto będzie się zmieniać, stawać lepsze do życia dla mieszkańców i piękniejsze dla napływających turystów.

Lokalny Program Rewitalizacji jest do pobrania i wglądu poniżej:

LPR Bardo