BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Dodatek węglowy – nowelizacja przepisów oraz informacja o dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja przepisów - ustawa regulująca zasady i tryb przyznawania dodatków węglowych jak i szczególnych rozwiązań dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Najważniejsze wprowadzone zmiany:

  1. Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł przyznawany miał być na każde gospodarstwo domowe, które korzysta z węgla. Obecnie, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
  2. Zostanie też wydłużony termin weryfikacji wniosków o dodatek przez urzędy – z 30 dni do 60 dni. Tym samym wydłuża się termin wypłaty świadczenia do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale nie później niż do 30 grudnia 2022 r.
  3. Informacje podane we wniosku o dodatek węglowy składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ustawa wprowadza również jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu ziemnego dystrybuowanego siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gazu LPG z tzw. butli gazowej), albo

3) kocioł olejowy – przy czym dla otrzymania dodatku, źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu ziemnego dystrybuowanego siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gazu LPG z tzw. butli gazowej);

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Informujemy, że na terenie Gminy Bardo obsługę wniosków o wypłatę ww. dodatku realizował będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie, ul. Grunwaldzka 6-8. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7.30-14.00 pod numerem 74 8171708 lub mailowo opsbardo@poczta.onet.pl

Wniosek:
Wzór wniosku o wypłatę ww. dodatku określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bardzie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bardzie przy ul. Grunwaldzkiej 6-8 w Bardzie w godzinach: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7.30-14.00.

Wniosek o przyznanie ww. dodatku można składać do 30.11.2022 r.

Wnioski o wypłatę ww. dodatku złożone po 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Po weryfikacji zgodności przedmiotowego wniosku z wpisem do CEEB, dodatek wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek dostępny jest już do pobrania na stronie rządowej .

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze