BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

DODATEK WĘGLOWY – INFORMACJA

 

Informujemy, że na terenie Gminy Bardo obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie, ul. Grunwaldzka 6-8. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7.30-14.00 pod numerem 74 8171708 lub mailowo opsbardo@poczta.onet.pl

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Wniosek dostępny jest już do pobrania na stronie rządowej oraz w formacie .pdf i .doc pod artykułem.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bardzie oraz Urzędzie Miasta i Gminy Bardo.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bardzie przy ul. Grunwaldzkiej 6-8 w Bardzie w godzinach: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7.30-14.00.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 Jak należy wypełnić wniosek o dodatek węglowy:

  • Wniosek wypełniamy DRUKOWANYMI LITERAMI.
  • Organ do którego jest składany wniosek o wypłatę dodatku węglowego – BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO
  • Osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania oraz numer konta bankowego.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • W formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego. Wskazane przez nas źródło powinno być wcześniej wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

PLIKI DO POBRANIA:

wzór wniosku pdf

wzór wniosku doc

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze