BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Drogi w Gminie Bardo

 

W nawiązaniu do licznych zapytań odnośnie stanu dróg na terenie Barda i terenach wiejskich informujemy, że Gmina Bardo od 2007 roku czyni starania, aby polepszyć mocno zdegradowaną  infrastrukturę drogową, zarówno w Bardzie, jak i w sołectwach, przy zaangażowaniu środków własnych, jak i środków zewnętrznych. W Bardzie, ze środków własnych, zostały wykonane m.in. remonty chodników przy ul. Kościuszki (ok.  400 mb), Jagiellońskiej ok. 370 mb), Mickiewicza (ok. 320 mb).

W wyniku pozyskania środków zewnętrznych zmodernizowana została ul. Cmentarna  – wykonano nową nawierzchnię asfaltową na długości ok. 280 mb, wykonano chodnik wzdłuż całej ulicy oraz zatokę parkingową. Koszt modernizacji ul. Cmentarnej wyniósł blisko 430 000,00 zł. Ponadto, aby poprawić bezpieczeństwo w ruchu kołowym, jak i pieszym w tym rejonie, została wprowadzona zmiana organizacji ruchu wprowadzająca strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h oraz wprowadzająca ograniczenie tonażowe do 3,5 tony DCM.

cmentarna 1cmentarna 2

Dodatkowo zmodernizowano nawierzchnię na Rynku wraz z drogami dojazdowymi do Rynku (odcinek ul. Głównej, Męki Pańskiej (dojście do schodów kamiennych) – stary zniszczony asfalt zastąpiono kostką granitową. Całkowity koszt remontu nawierzchni Rynku wyniósł ok. 660 000,00 zł. W przypadku tego zadania Gmina Bardo uzyskała dofinansowanie na chodniki i plac utwardzony na Rynku (całkowity koszt ok. 330 000,00 zł), a nawierzchnię drogi wykonano ze środków własnych (ok. 330 000,00 zł).

rynek 1 rynek 2

Wyremontowano również nawierzchnię ul. 1 Maja od Rynku do byłego domu dziecka „Jutrzenka” (ok. 130 000,00 zł), wykonano również chodnik na  tym odcinku ok. 15 000,00 zł) oraz położono nową nawierzchnię z kostki betonowej sięgacza stanowiącego dojazd do budynków nr 13, 14, 15, 16, 17, 18 przy ul. 1 Maja (ok. 30 000,00 zł). Powyższe roboty zostały wykonane przy użyciu środków własnych gminy.

1 maja 11 maja 2

Ponadto wykonano dwa parkingi dla samochodów osobowych (przy DK nr 8 i przy ul. Noworudzkiej w Bardzie) w ramach ogólnopolskiego programu „Południowo – Zachodni Szlak Cysterski”. Łączna wartość robót wyniosła ok. 1,3 mln zł przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych.

dk 8 1 dk 8 2

Wykonano również drogę dojazdową z kostki betonowej wraz z miejscami parkingowymi przy boisku wielofunkcyjnym w Bardzie oraz parking przy placu zabaw w Bardzie. Dodatkowo został zrobiony remont nawierzchni chodnika przy ZSP w Bardzie o długości łącznej ok. 280 mb.

szkola 1 szkola 2 szkola 3

Remontowi poddano również ul. Słoneczną i część ul. Chabrowej w Bardzie. Zakres robót obejmował wykonanie pełnej podbudowy wraz położeniem krawężników i kostki betonowej. Wartość robót wyniosła ok. 118 000,00 zł, a środki pochodziły z budżetu gminy. Wykonano również drogę dojazdową do garaży przy ul. Polnej w Bardzie. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy, położenie krawężników i wierzchnią warstwę z grysu. Wartość tych robót wyniosła ponad 30 000,00 zł przy użyciu środków własnych gminy.

  chabrowa 1chabrowa 2

Rozpoczęto również roboty związane z wykonaniem ul. Wrzosowej w Bardzie. Wykonano korytowanie terenu pod drogę, ułożono kanalizację sanitarną, deszczową i wodociąg oraz wykonano podbudowę pod drogę. Z uwagi na brak wykonania przez zakład gazowniczy gazociągu w tej drodze, roboty związane z wykonaniem nawierzchni zostały wstrzymane.

Wykonano remont nawierzchni asfaltowej odcinka ulicy Krakowskiej o długości ok. 250 mb wraz z położeniem nowych krawężników i wykonaniem zjazdów na posesje mieszkańców. Powyższe zadanie sfinansowano w całości ze środków własnych, a całkowity koszt wyniósł blisko 150 000,00 zł.

krakowska 1 krakowska 2

Dodatkowo w rejonie osiedla bloków przy ul. Polnej wykonano miejsca parkingowe wraz ciągami dla pieszych i asfaltowaniem drogi od osiedla bloków w kierunku Opolnicy. Roboty wykonywane były w przeciągu trzech lat i całkowity koszt wyniósł blisko 250 000,00 zł. Środki w całości pochodziły z budżetu Gminy Bardo. Z kolei kompleksowy remont nawierzchni ul. Polnej w Bardzie wraz z sięgaczem stanowiącym dojazd do budynków nr 12b i 12c przy ul. Polnej w Bardzie wyniósł ponad 250 000,00 zł. Powyższe również zostało w całości sfinansowane z budżetu gminy.

polna 1 polna 2

polna 3 polna

W 2017 roku rozpoczęto remont ul. Grunwaldzkiej wraz z przebudową chodników. Z uwagi na konieczność poprawy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, takiej jak oświetlenie uliczne (skablowanie doziemne linii napowietrznej), sieć telefoniczno – internetowej czy sieci gazowej wykonanie samego dywanika asfaltowego musi zostać przesunięte do czasu uporządkowania mediów. Obecnie trwają rozmowy z właścicielami sieci mające na celu ich wymianę czy skablowanie doziemne. Chcemy uniknąć zniszczenia nowego dywanika asfaltowego, a przy obecnym stanie sieci z pewnością awarie zdarzałyby się wielokrotnie

Obecnie jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą na modernizację ulicy Spacerowej w Bardzie. Zakres robót obejmuje wykorytowanie, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, wykonanie wjazdów/wyjazdów na posesje mieszkańców i wykonanie zatoki/mijanki. Wartość umowna robót wynosi ponad 210 000,00 zł i w całości jest finansowane ze środków własnych gminy.

polna 4

Dodatkowo w marcu tego roku otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu w kwocie 2,1 mln zł na uzbrojenie terenu w ramach zadania inwestycyjnego „Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”, co niewątpliwie pozwoli zaoszczędzić środki własne, które będzie po wykonaniu uzbrojenia można będzie zaangażować np. na wykonanie nawierzchni ul. Lipowej w Bardzie

W planach na rok 2018 jest kompleksowa modernizacja gminnej części ulicy Głównej, Placu Wolności przebudową skrzyżowania ulic Kolejowej, Grunwaldzkiej i Krakowskiej w Bardzie. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ok. 2,7 mln zł. Na wykonanie tych robót będziemy aplikować o środki do funduszy zewnętrznych. Ogłoszony termin naboru wniosków upływa w kwietniu br.

glowna 2glowna 1

Mając na uwadze, iż w poprzednich latach cząstkowe łatanie dziur w drogach gminnych odbywały się na przełomie kwietnia i maja, w tym roku w celu poprawienia jakości poruszania się po drogach została podjęta decyzja o wykonaniu remontu cząstkowego dróg do końca marca br. W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, gdyż cząstkowy remont dróg jest silnie uzależniony od warunków atmosferycznych.

łatanie

Drogi w sołectwach stanowią w większości własność powiatu ząbkowickiego, z pominięciem dróg wewnętrznych (sięgaczy dojazdowych do posesji). W sołectwach zostały wykonane m.in. następujące roboty drogowe:

– remont drogi w gminnej w Dębowinie (do granicy z Gminą Kłodzko)

– przebudowa przepustu na drodze gminnej w Dębowinie

– remont mostku na potokiem w Opolnicy

– remont drogi gminnej w Laskówce

– wykonanie parkingu w Brzeźnicy (naprzeciw parku rekreacyjnego)

– remonty dróg wewnętrznych w Przyłęku

– remont drogi gminnej łączącej Bardo i Potworów (droga przez las)

– remont dróg transportu rolnego w Brzeźnicy (w kierunku Potworowa) i równoległa do drogi powiatowej

– remont drogi wewnętrznej w Janowcu (droga dojazdowa m.in. do PP. Pikos)

– wykonano podbudowę pod drogę wewnętrzną w Grochowej

– remont drogi gminnej w Dzbanowie (równoległej do powiatowej)

Ponadto od kilku lat sukcesywnie remontowane są drogi transportu rolnego na terenie całej gminy. Średnio w roku ok. 8-10 km dróg transportu rolnego jest remontowanych lub modernizowanych na kwotę rocznie 40-60 tys. zł.

Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy dofinansowanie remontu drogi gminnej w Opolnicy (Od drogi powiatowej do mostku na cieku na wysokości zabudowań PP. Gortych) i jesteśmy na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Wartość kosztorysowa opiewa na kwotę

Dodatkowo w 2017 roku planowany jest:

–  remont ul. Wiosennej w Opolnicy. W budżecie gminnym na ten cel zostało przeznaczone 15 tys. zł.  Planowane jest wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej.

– remont drogi gminnej w Grochowej (od drogi powiatowej do przystanku PKS przy drodze gminnej). Zakres remontu obejmuje wykonanie chodnika i remont nawierzchni asfaltowej. Z budżetu gminy na ten cel zostało wyasygnowane 74 tys. złotych. Docelowo planuje się w tym roku przeznaczyć na ten cel 300 tys. zł.

łatanie 2 latanie 1

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze