Plan gospodarki niskoemisyjnej

Gmina Bardo przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej. Jest to strategiczny dokument, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

forest-505856_960_720
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

 

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców i przedsiębiorców z Gminy Bardo. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, wymiany źródeł ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców oraz Przedsiębiorców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym można wypełnić ankietę i przekazać ją do Urzędu Miasta i Gminy Bardo, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Bardo w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Ponadto informuję, iż tut. Urząd wraz z Wykonawcą PGN zorganizuje dwa spotkania:

Spotkanie 1 – w dniu 27.05.2015 roku o godz. 13:00 – zorganizowane dla przedsiębiorców i instytucji zainteresowanymi udziałem w PGN.
Na spotkaniu zostaną omówione:
– cel PGN-u
– możliwości uzyskania dotacji z RPO
– przykłady termomodernizacji
– co to jest audyt efektywności energetycznej
– audyt szacunkowy i audyt docelowy
– wypełnienie ankiet
– deklaracja działań mających poprawę efektywności lub redukcję emisji.

Deklarację udziału przygotowuje Gmina.
– wykonanie audytu energetycznego w zakresie objętym deklaracją do PGN-u,
– termin składania deklaracji oraz audytów
– pytania i wnioski

Spotkanie 2 – w dniu 27.05.2015 roku o godz. 16:00 – zorganizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Bardo, nt. realizacji — programu PGN i zaproszenie do uczestnictwa.
Na spotkaniu zostaną omówione:
– cel PGN-u
– możliwości uzyskania dotacji z RPO na działania termomodernizacyjne
– przykłady termomodernizacji
– audyt szacunkowy i audyt docelowy
– wypełnienie ankiet
– deklaracja działań mających poprawę efektywności lub redukcję emisji.

Deklarację udziału przygotowuje gmina.
– termin składania deklaracji oraz audytów
– pytania i wnioski

Ankiety dotyczące PGN są udostępnione do pobrania na stronie internetowej www.bardo.pl w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej”.
Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Bardo Rynek 2, 57-256 Bardo
lub przesłać drogą elektroniczną na adres: pgn@bardo.pl
w terminie do 1 czerwca 2015 roku.

Ankieta do pobrania w pdf
Ankieta do pobrania w xls

Dodatkowe informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej uzyskacie Państwo u Wykonawcy tj.:
Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska s. c. Agnieszka Cena – Soroko, Jerzy Żurawski

51-180 Wrocław ul. Pełczyńska 11
tel. 71 – 326 – 13 – 43, tel./fax 71 – 326 – 13 – 22
e-mail: cieplej@cieplej.pl
www.cieplej.pl oraz www.daes.pl

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bardo
Zastępca Burmistrza
Beata Bielecka