BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Estetyka zieleni miejskiej

 

W nawiązaniu do dyskusji, która toczy się na portalu społecznościowym na grupie „Gmina Bardo porozmawiajmy”, w związku z ważnością podjętego tam tematu, Gmina Bardo przedstawia swoje stanowisko dotyczące estetyki zieleni miejskiej i rewitalizacji Barda.

Gmina Bardo od kilkunastu lat prowadzi na swoim terenie działania zmierzające do rewitalizacji zdegradowanych obszarów, w których mocno ucierpiały stan i jakość zagospodarowania tkanki miejskiej – ma to przeciwdziałać marginalizacji tych obszarów. Jednym z takich miejsc jest przejście/łącznik pomiędzy Rynkiem a ulicą Główną będący fragmentem staromiejskiej starówki, który jako elementem całości będzie przygotowywany do rewitalizacji Barda w nowym okresie programowania. W dotychczasowym okresie 2008-2016 realizowano projekty z udziałem środków zewnętrznych, w celu przywrócenia starówce miasta piękny wygląd, a to wszystko w powiązaniu z rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi dla mieszkańców Barda (skwery, miejsca odpoczynku, place zabaw, drogi).

Jednym z głównych działań w poprzednim okresie programowania była rewitalizacja bardzkiej starówki, w której Gmina Bardo była liderem projektu. W ramach zrealizowanego projektu przywrócono dawny blask 10 kamienicom. W projekcie wzięły udział wspólnoty mieszkaniowe: ul. Główna 6, 9, 24, 21-21a, 37, 51, ul. Noworudzka 3, ul. Jagiellońska 1, Plac Wolności 1 i 2a. W chwili obecnej już niewiele osób pamięta jak jeszcze niedawno przedstawiał się stan zrewitalizowanych budynków, poniżej przykładowe zdjęcia przed i po:

 głowna 6głowna 6 2

pw1 pw1 2

Rewitalizacja części kamienic w Bardzie była wstępem do kolejnych  działań. W ramach innego projektu wyremontowano ul. Cmentarną. Natomiast na samym cmentarzu poprawiono jego estetykę poprzez remont alejek oraz zabezpieczeniu drzewostanu.

1 maja 3 cmentarz 1 cmentarz 2

Dzięki kolejnemu działaniu został wyremontowany Rynek – nowy blask i nowe funkcje zyskał dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (wartość całego projektu wyniosła prawie 700 tys. złotych). Stał się ulubionym miejscem spotkań zarówno dla mieszkańców jak i turystów.

rynek 2 rynek 1

Dla większej atrakcyjności centrum miasta m.in. została wykonana przy ul. 1 Maja nowoczesna ścieżka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (wartość projektu ponad 276 tys. zł), a także uporządkowano kolejne miejsca – zagospodarowano zieleń, wyremontowano chodniki posadowiono nowe ławki oraz wymieniono lampy oświetlenia ulicznego. Również sama ulica 1 Maja otrzymała nową nawierzchnię i chodnik tworząc razem z rynkiem estetyczny układ urbanistyczny.

1 maja 2 1 maja 1

Realizując I etap modernizacji Barda uwzględniono również przebudowę parku – tzw. przejścia/łącznika od Rynku do ul. Głównej oraz ul. Noworudzkiej. Koncepcja z 2008 roku zakładała m.in. zagospodarowanie parku: posadowienie ławeczek, wybrukowania deptaka, zrobienie skweru zieleni itp. Ówczesne założenia projektanta dotyczące rewitalizacji tego miejsca proponowały m.in. usunięcie części drzew, na co Gmina Bardo dbając o układ zieleni miejskiej w Bardzie nie mogła się zgodzić. Natomiast w ramach wstępnych prac wykonano wtedy cięcia pielęgnacyjne korony drzew zabezpieczając tym samym mieszkańców przed potencjalnym zagrożeniem.

koncpecja

Założenia koncepcji przebudowy przejścia Rynek-Główna z 2008 roku

Dla sprawniejszej obsługi ruchu turystycznego w Bardzie w ramach wspólnego projektu z Województwem Dolnośląskim Gmina Bardo wybudowała dwa parkingi dla samochodów osobowych – przy ulicy Noworudzkiej i DK 8 oraz dwa szalety. Parkingi oraz szalet są ogólnodostępne oraz bezpłatne.

dk8

Obecnie mamy nowy okres programowania i jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego etapu inwestycyjnego w Bardzie. Najważniejsze działania będą związane z: modernizacją budynków, odcinków dróg gminnych wraz z infrastrukturą parkingową, rewitalizację obiektów użyteczności publicznej i terenów rekreacyjnych, urządzenia terenów inwestycyjnych, itp.

Bardzo ważnym projektem w obecnym okresie będzie druga część rewitalizacji bardzkiej starówki w której koordynatorem całości będzie Gmina Bardo. W projekcie pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Bardzie poprzez remont budynków wielorodzinnych” o łącznej wartości projektu: 2 896 688,78 złotych. Weźmie w nim dział 27 wspólnot z Barda. Zadania zaplanowane do realizacji w ramach wnioskowanego projektu partnerskiego przyczynią się do realizacji głównego celu projektu jakim jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Projekt realizuje również cele pośrednie takie jak poprawa jakości życia mieszkańców, odbudowa potencjału społecznego gminy, poprawa wizualna miasta, zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta oraz zachowanie dziedzictwa historycznego (renowacja kamienic).

Do głównych nowych działań należy remont ul. Głównej – Gmina Bardo jest w trakcie składania wniosku projektowego pn. „Rewitalizacja ulicy Głównej i placu Wolności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość projektu to ok. 2 mln 700 tys.

Termomodernizacja, czyli rewitalizacja budynków wraz z elementami termomodernizacji (m.in. ocieplenie i wymiana źródeł ciepła) jest realizowany w ramach projektu z RPO, a do dofinansowania zakwalifikował się budynek: Rynek 4.

Już za chwilę będzie realizowany projekt pn. „Koncepcje czesko-polskiej współpracy” i tym samym powrót do zrewitalizowania  terenu w samym centrum Barda pomiędzy Rynkiem a ul. Główną. W ramach tego działania zostanie opracowany projekt z zagospodarowaniem parku oraz wytyczona część wystawowo-warsztatowa dla lokalnych artystów, rękodzielników, ludzi związanych ze sztuką. Biorąc pod uwagę fakt, iż jest to bardzo popularne miejsce komunikacyjne, od kilku lat wyspecjalizowana firma, zgodnie z przepisami prawa i sztuką budowlaną wykonuje okresowe pielęgnacyjne formowanie drzew co gwarantuje z jednej strony odpowiednie odtworzenie korony drzew a drugiej przyczynia się do poprawy wizerunku modernizowanego miejsca i bezpieczeństwa mieszkańców. Zgodnie z projektem i stosownymi uzgodnieniami wiosną 2017 rozpoczną się pracę rozbiórkowe istniejących komórek położonych w wzdłuż łącznika oraz zostaną usunięte dwie części muru ogrodzeniowego w celu wykonania dodatkowego przejścia na parking przy ul. Noworudzkiej. Nie zapominamy również o miejskiej tkance zielonej i tam gdzie będzie to możliwe zostaną nasadzone nowe drzewa ozdobne (np. klony). Istotnym elementem zrewitalizowanego przejścia będzie urządzenie małej architektury (ławeczki, stojaki dla rowerów, itp.) oraz odpowiednie ukształtowanie zieleni i lepsze zagospodarowanie istniejącej. Nowe miejsce będzie idealnym uzupełnieniem Rynku i nowym miejscem spotkań dla turystów i mieszkańców Barda. Dla większego zaangażowania się we współrealizacji powyższego zadania zapraszamy mieszkańców Gminy Bardo do zgłaszania własnych pomysłów przy zagospodarowaniu przejścia.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze