BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Główne założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

 

 

Logo_Qwsi

Nie trzeba chyba nikomu w powiecie ząbkowickim przedstawiać działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi”. Znane jest mieszkańcom i turystom m.in. z szeregu imprez, warsztatów, szkoleń i spotkań aktywizujących, a przede wszystkim projektów, które za pośrednictwem stowarzyszenia zostały zrealizowane w naszym powiecie w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Miło jest nam poinformować wszystkich zainteresowanych, że w okresie programowania 2014 – 2020 Stowarzyszenie LGD „Qwsi” będzie kontynuować swoją działalność. Nasza nowa Lokalna Strategia Rozwoju została oceniona na 235 punktów z 245 możliwych do uzyskania, zajmując II miejsce w województwie dolnośląskim. Tym samym Stowarzyszenie zostało wybrane do realizacji LSR na lata 2016-2022 i 17 maja br. podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Na realizację strategii LGD „Qwsi” otrzymała 10 010 000 zł, z czego 8 000 000 zł to pula środków, w ramach których LGD będzie ogłaszała nabory wniosków na działania, które przyczynią się do realizacji LSR. Nabory prowadzone będą na operacje konkursowe i grantowe. Stowarzyszenie realizować będzie także operacje własne. Minimalna całkowita wartość operacji konkursowej wynosić będzie nie mniej niż 50 000 zł. Natomiast na realizację grantu  będzie można pozyskać kwotę od 5 000 zł do 30 000  zł.

Wsparciu podlegać będą operacje z zakresu:

 • podejmowania działalności gospodarczej,
 • rozwijania działalności gospodarczej,
 • podnoszenia kompetencji osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą,
 • wspierania współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
 • promowania obszaru objętego LSR,
 • wzmocnienia kapitału społecznego,
 • zachowania dziedzictwa lokalnego.

W przypadku operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej będzie można uzyskać premię w wysokości 90 000,00 zł, przy czym wypłata środków nastąpi w dwóch transzach – 70% po podpisaniu umowy i 30% po zrealizowaniu operacji. Operacje konkursowe muszą wpisywać się zakresem w dwa przedsięwzięcia:

 • Przedsięwzięcie I. „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej”, gdzie preferowane będą projekty dotyczące tworzenia miejsc pracy w sektorze turystyki oraz rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej. Limit dostępnych środków na realizację tego przedsięwzięcia wynosi 540 000,00 zł, a nabór planowany jest w II półroczu 2016 r.
 • Przedsięwzięcie III. „Wsparcie rozwoju gospodarczego na Ziemi Ząbkowickiej”, gdzie preferowane będą projekty z zakresu usług opieki nad dziećmi lub osobami starszymi, przewozów pasażerskich wewnątrz obszaru, a także specjalistycznych usług medycznych i opiekuńczych i innych priorytetowych usług i produkcji na terenie poszczególnych gmin. Nabór planowany jest na II półrocze 2016 r. Limit środków na realizację tego przedsięwzięcia – 1 820 000,00 zł.

W przypadku rozwijania działalności gospodarczej realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

 • w trybie konkursowym Przedsięwzięcie I. „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej” z limitem 460 000,00 zł, gdzie refundacji podlegać będzie 70% kosztów kwalifikowanych, a preferowane będą projekty dotyczące tworzenia miejsc pracy w sektorze turystyki oraz rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej. Nabór wniosków planowany jest na II półrocze 2016 r.
 • w trybie konkursowym Przedsięwzięcie III. „Wsparcie rozwoju gospodarczego na Ziemi Ząbkowickiej” z limitem 1 300 000,00 zł. Refundacji podlegać będzie 70% kosztów kwalifikowalnych, jeśli główny zakres rozwijanej działalności będzie przynależeć do kodu PKD wskazanego w LSR (wg klasyfikacji z 2007 r.), tj:

a)H 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; b)H 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; c)P 85.10.Z Wychowanie przedszkolne; d)Q 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna; e)Q 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna; f)Q 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna; g)Q 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; h)Q 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską; i)Q 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; j)Q 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem; k)Q 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; l)Q 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi. W przypadku pozostałych kodów PKD refundacji podlegać będzie 65% kosztów kwalifikowanych. Nabór projektów będzie miał miejsce w II półroczu 2016 r.

 • w trybie operacji własnych LGD Przedsięwzięcie III. „Wsparcie rozwoju gospodarczego na Ziemi Ząbkowickiej”, gdzie refundowanych będzie 95% kosztów kwalifikowanych, a limit środków wynosi 50 000,00 zł. LGD planuje wydatkowanie tych środków na publikację promującą ofertę inwestycyjną obszaru i działających na nim przedsiębiorców.

W przypadku projektów z zakresu podnoszenia kompetencji osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą realizowane będzie Przedsięwzięcie III. „Wsparcie rozwoju gospodarczego na Ziemi Ząbkowickiej” z limitem środków w kwocie 80 000,00 zł. Tu planowany jest konkurs łącznie z naborem na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia III – w II półroczu 2016 r. W konkursie preferowane będą operacje z zakresu działań zachęcających mieszkańców do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, szczególnie przedstawicieli grup defaworyzowanych (szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących operacje z zakresu przedsiębiorczości). Uzyskać będzie można refundację 70% kosztów kwalifikowalnych, jeśli główny zakres działalności rozwijanej dzięki otrzymaniu dofinansowania będzie przynależeć do PKD wskazanego w LSR, lub 65% kosztów kwalifikowalnych w ramach pozostałych kodów PKD.

W przypadku wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych realizowane będzie Przedsięwzięcie I. „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej”. Limit środków  wynosi 100 000,00 zł, a ich rozdział nastąpi w trybie konkursu, gdzie otrzymać będzie można wsparcie w formie refundacji 70% kosztów kwalifikowanych. Preferowany zakres projektów dotyczyć będzie stworzenia sieci usług turystycznych (systemu pakietów pobytowych i oferty turystycznej). Nabór wniosków planowany jest na II półrocze 2019 r.

W przypadku budowy lub przebudowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej LGD planuje:

 • konkurs w ramach Przedsięwzięcia I. „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej” z limitem 2 100 000,00 zł oraz 230 000,00 zł na wsparcie obiektów zabytkowych. Wsparcie w formie refundacji będą mogły otrzymać jednostki sektora finansów publicznych (63,63%), podmioty prowadzące działalność gospodarczą (70%) i pozostali wnioskodawcy (100%). Preferowany zakres projektów dotyczyć będzie rozwijania lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym szlaków turystycznych a także poprawy stanu zabytków (oznaczenie, tablice, promocja itp.). Tu nabór planowany jest w I półroczu 2017 r.
 • projekt grantowy w ramach Przedsięwzięcia II. „Aktywnie wspieramy turystykę na Ziemi Ząbkowickiej” z limitem 300 000,00 zł (limit łączny na zakres operacji budowa infrastruktury turystycznej i promowanie obszaru). Wsparcie w formie dotacji wynosić będzie 63,63% kosztów kwalifikowanych dla jednostek sektora finansów publicznych, a dla pozostałych wnioskodawców 100%. Po podpisaniu umowy beneficjent otrzyma zaliczkę w wysokości w 70% kosztów, a pozostałe 30% zostanie wypłacone po zrealizowaniu operacji. Wysokość pomocy nie może być wyższa niż 30 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł. Na wsparcie mogą liczyć projekty, które promować będą lokalną ofertę turystyczną i zasoby obszaru (np. poprzez organizację rajdów pieszych i rowerowych, budowę zewnętrznych siłowni, promocję zabytków i miejsc turystycznych itp.). Nabór planowany jest na II półrocze 2018 r.

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych realizowane będzie poprzez:

 • trzy operacje własne LGD w ramach Przedsięwzięcia I. „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej” z limitem środków w wysokości 50 000,00 zł na każdą operację. Środki te posłużą na publikację przewodnika po Ziemi Ząbkowickiej, udział w targach turystycznych oraz targach produktów lokalnych. Wsparcie w formie refundacji dotyczyć będzie 95% kosztów kwalifikowanych;
 • projekt grantowy w ramach Przedsięwzięcia II. „Aktywnie wspieramy turystykę na Ziemi Ząbkowickiej” z limitem środków w wysokości 300 000,00 zł (limit łączny na promowanie obszaru i budowę infrastruktury turystycznej). Wsparcie w formie dotacji (63,63% kosztów dla jednostek sektora finansów publicznych i 100% dla pozostałych wnioskodawców) otrzymają projekty, które promować będą lokalną ofertę turystyczną i zasoby obszaru (np. poprzez organizację rajdów pieszych i rowerowych, budowę zewnętrznych siłowni, promocję zabytków i miejsc turystycznych itp.). Jak w przypadku wszystkich grantów beneficjent otrzyma zaliczkę w wysokości w 70% kosztów, a pozostałe 30% zostanie mu wypłacone po zrealizowaniu operacji. Wysokość pomocy nie może być wyższa niż 30 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł. Nabór odbędzie się łącznie z naborem na projekty z zakresu budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – w II półroczu 2018 r.
 • nabór w trybie konkursowym w ramach Przedsięwzięcia VII. „Poznajemy i dbamy o Ziemię Ząbkowicką” (łącznie z naborem na zakres operacji wzmocnienie kapitału społecznego – w I półroczu 2020 r.) z limitem środków w wysokości 100 000,00 zł  na operacje promujące walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne pośród mieszkańców obszaru. Wsparcie w formie refundacji będą mogły otrzymać jednostki sektora finansów publicznych (63,63% kosztów), podmioty prowadzące działalność gospodarczą (70%) i pozostali wnioskodawcy (95%).

W przypadku wzmocnienia kapitału społecznego realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

 • w trybie konkursowym Przedsięwzięcie IV. „Razem aktywizujemy mieszkańców i organizacje Ziemi Ząbkowickiej” z limitem 60 000,00 zł na realizację operacji wykorzystujących świetlice na rzecz aktywizacji społecznej, wspierających ofertę ośrodków kultury skierowaną do mieszkańców obszaru (szczególnie do młodzieży i seniorów), włączających seniorów w życie społeczne obszaru (np. sieć Uniwersytetów III Wieku) oraz wdrażających programy kształcenia i podnoszenia kompetencji przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych. Wysokość wsparcia, w formie refundacji poniesionych kosztów, wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowanych dla jednostek sektora finansów publicznych, 70% dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i 95% w przypadku pozostałych wnioskodawców. Nabór planowany jest na I półrocze 2018 r.
 • w trybie operacji własnej LGD Przedsięwzięcie IV. „Razem aktywizujemy mieszkańców i organizacje Ziemi Ząbkowickiej” z limitem 50 000,00 zł przy refundacji w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych – na podnoszenie kompetencji społecznych przedstawicieli grup defaworyzowanych (szkolenia);
 • w trybie grantu Przedsięwzięcie V. „Bezpiecznie i zdrowo” z limitem 300 000,00 zł. na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia lokalnej społeczności (ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych w życiu społecznym, czyli młodzieży i seniorów), a także wspieranie projektów organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz realizacji programów edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców obszaru, szczególnie dla młodzieży oraz seniorów. Wsparcie w formie dotacji wynosić będzie 63,63% kosztów kwalifikowanych dla jednostek sektora finansów publicznych, 100% dla pozostałych wnioskodawców. Jak w przypadku pozostałych grantów beneficjenci otrzymają 70% środków w formie zaliczki po podpisaniu umowy i pozostałe 30% po zrealizowaniu operacji. Nabór będzie miał miejsce w II półroczu 2016 r.
 • w trybie grantu Przedsięwzięcie VI. „Wioski Tematyczne na Ziemi Ząbkowickiej” z limitem 200 000,00 zł i wsparciem w formie dotacji (63,63% jednostki sektora finansów publicznych, 100% pozostali wnioskodawcy) na operacje wspierające rozwój aktywności i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – tworzenie „wsi tematycznych”. Jak w przypadku wszystkich grantów beneficjent otrzyma po podpisaniu umowy zaliczkę w wysokości 70% środków, a pozostałe 30% po zrealizowaniu operacji. Nabór odbędzie się w II półroczu 2020 r.
 • w trybie konkursowym Przedsięwzięcie VII. „Poznajemy i dbamy o Ziemię Ząbkowicką” (łącznie z naborem na zakres promocja obszaru objętego LSR w ramach Przedsięwzięcia VII. – w I półroczu 2020 r.) z limitem 100 000,00 zł i wsparciem w formie refundacji (63,63% jednostki sektora finansów publicznych, 70% podmioty prowadzące działalność gospodarczą i 95% pozostali wnioskodawcy). Wsparcie przeznaczone będzie na działania z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej dotyczącej walorów i dziedzictwa obszaru (edukacja ekologiczna, regionalna i dotycząca odnawialnych źródeł energii);
 • w trybie operacji własnej LGD Przedsięwzięcie VII. „Poznajemy i dbamy o Ziemię Ząbkowicką” z limitem 50 000,00 zł, który przeznaczony zostanie na szkolenia z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu dotyczące korzyści ze stosowania OZE (prowadzenie działań edukacyjnych zachęcających do wymiany źródeł ciepła i stosowania OZE)

W przypadku zachowania dziedzictwa lokalnego LGD planuje konkurs na realizację Przedsięwzięcia VII. „Poznajemy i dbamy o Ziemię Ząbkowicką”. Limit środków  wyniesie 110 000,00 zł, a wsparcie w formie refundacji (63,63% jednostki sektora finansów publicznych, 70% podmioty prowadzące działalność gospodarczą i 95% pozostali wnioskodawcy) otrzymają projekty z zakresu wspierania rozwoju infrastruktury kulturalnej, w tym muzeów, izb pamięci służącej prezentacji lokalnych zespołów, dziedzictwa, historii obszaru itp.  Nabór zaplanowany jest na II półrocze 2017 r.

Jak w poprzednim okresie programowania pracownicy biura LGD Qwsi służyć będą wszechstronną pomocą wszystkim potencjalnym wnioskodawcom – zarówno na etapie pisania wniosku projektowego, realizacji operacji, a także jej rozliczania. Wystarczy dobry pomysł i chęć działania – reszta nie stanowi problemu.

Zapraszamy do naszego biura:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”

 1. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice

tel. 74 8191 213, 661 218 904, 782 047 399

www.qwsi.pl

biuro@qwsi.pl

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze