BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Informacja o stypendium szkolnym na rok szkolny 2020/2021

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł).

W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym okresie od 1 września do 15 września 2020 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie.

Do wniosku należy dołączyć:
– zaświadczenie wydane przez szkołę, że dziecko jest uczniem /jeżeli uczęszcza do szkoły poza gminą Bardo/,
– zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc sierpień (netto) tj. zaświadczenie zakładu pracy, zasiłek rodzinny, alimenty i inne świadczenia z OPS-u, dodatek mieszkaniowy, dochód z gospodarstwa rolnego, jeżeli rodzic prowadzi działalność gospodarczą zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Jeżeli rodzice nie pracują zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

Katalog wydatków kwalifikowalnych do stypendium szkolnego – pobierz tutaj.

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze