BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Bardo

Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku uległ zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Bardo.

            W związku z podjętą przez Radę Miejską w Bardzie uchwałą nr XXI/170/2020 z dnia 17.12.2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/174/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie są odbierane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu przez gminę.

            Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, skutkuje koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

            W związku z napływającymi informacjami o braku możliwości zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanymi do prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo rejestru działalności regulowanej, zwracamy się z prośbą o niezwłoczne informowanie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie o zaistniałej sytuacji w wybranej formie:

pocztą elektroniczną na adres umig@bardo.pl lub przez ePUAP;

listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo;

osobiście w siedzibie tut. urzędu, od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godzinach pracy urzędu.

            W oparciu o powyższe informacje Burmistrz Miasta i Gminy w Bardzie wyda decyzję ustalającą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej, którą obciąży właściciela nieruchomości i poinformuje przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Gminy Bardo o konieczności obsługi danego adresu dot. nieruchomości niezamieszkałej.

Działanie takie uprzedzi późniejsze kontrole pracowników tut. Urzędu i pozwoli na zachowanie ciągłości odbioru odpadów komunalnych z Państwa nieruchomości.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, pod numerami telefonów: 74 81 71 478 wew. 57 i 54.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze