BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Konkurs na kartkę świąteczną

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie na świąteczną kartkę.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

BARDO 2018 – II EDYCJA

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem „Konkursu plastycznego na kartkę świąteczną z motywem miasta Barda” zwanego dalej Konkursem jest Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie z siedzibą Bardo, ul. Kolejowa 12, zwany dalej Organizatorem.

2.  Cele konkursu:

a) wyłonienie najciekawszych projektów plastycznych o tematyce Świąt Bożego Narodzenia,

b) propagowanie twórczości dzieci i młodzieży poprzez ukazanie nastroju Świąt Bożego Narodzenia,

c)  stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

d) rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

3. Termin

a) Konkurs trwa od 26.11.2018 do 11.12.2018 r.,

b) Ogłoszenie wyników nastąpi 16 grudnia 2018 r., podczas Jarmarku Świątecznego na Placu Wolności w Bardzie.

4. Zgłoszenia do konkursu

Prace należy dostarczyć w wersji papierowej do Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie do 11.12.2018r.

5.   Nagrody

Komisja wybierze trzy prace, które zostaną nagrodzone w poszczególnych kategoriach. Pozostałe prace będą wyróżnione dyplomami.

§2

ZASADY KONKURSU

1.   Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży Gminy Bardo.

2.  Konkurs podzielony jest na 2 kategorie:

– Szkoła podstawowa – klasy I – III

– Szkoła podstawowa – klasy IV-VIII

3.  Format prac max. A5 (21×14,8 cm), pojedyncze lub składane.

4.  Prace można wykonać w dowolnej, płaskiej technice plastycznej.

5.  Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (załącznik nr 1 do Regulaminu)  zawierającą:

a)  imię i nazwisko autora, klasa,  imię i nazwisko opiekuna.

6.  Metryczka oraz oświadczenie powinny być dołączone do pracy jako oddzielne dokumenty.

§3

WYBÓR NAJLEPSZYCH PRAC

1.   W celu wyłonienia najlepszych prac konkursowych Organizator powoła komisję składającą się z pracowników CKiB oraz UMiG.

2.  Komisja będzie brała pod uwagę:

a)  zgodność z tematem,

b)  pomysłowość i oryginalność formy,

c)  estetykę wykonania.

3.  Komisja odrzuci prace:

a)  niezgodne z tematem,

b) pozbawione metryczki zawierającej elementy wymienione w §2 pkt. 5

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień za oryginalne projekty.

5. Decyzje jury są ostateczne. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół.

6. Rozstrzygnięcie konkursu: wyniki konkursu będą ogłoszone na scenie podczas Jarmarku Świątecznego na Placu Wolności w dniu 16.12.2018r.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przez przystąpienie do konkursu uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte w Regulaminie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dostarczonych prac.

3. Wszystkie prace, które wpłyną do Organizatora przechodzą na jego własność i nie podlegają zwrotowi.

4. Osoba nagrodzona zostanie powiadomiona telefonicznie lub poprzez kontakt ze szkołą.

5. Dodatkowych informacji o konkursie udzielane są w siedzibie CKiB  oraz telefonicznie pod numerami 74 817 08 27, 74 817 15 02.

Metryczka pracy – załącznik nr 1

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze