BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Lokalny Program Rewitalizacji – inauguracyjna konferencja

 

W piątek, 8 kwietnia odbyła się inauguracyjna konferencja Lokalnego Programu Rewitalizacji, mająca na celu przybliżenie mieszkańcom Gminy pojęcie rewitalizacji, jej założenia, możliwości dotacji i współpracy.

Spotkanie odbyło się w Hotelu Bardo, gdzie w sali konferencyjnej po oficjalnym przywitaniu przez burmistrza Barda Krzysztofa Żegańskiego zgromadzeni mieszkańcy mieli okazję obejrzeć prezentacje, które pokazały inwestycje, które dzięki poprzedniemu programowi udało się zrealizować – kamienice Barda zyskały nowy wizerunek, zostały wykonane elewacje i dachy, tak, by mieszkańcom wspólnot żyło się lepiej, gdyż komfort mieszkaniowy zapewnia lepsze warunki do życia i samopoczucia. Rewitalizacja bardzkiej starówki została przeprowadzona w latach 2012-2014.

Obecny program obowiązuje na lata 2014-2020, a jego założenia w kolejnej prezentacji przedstawiła Marta Ptasińska i Joanna Kumela. Konieczne jest zerwanie z postrzeganiem rewitalizacji jako zbioru punktowych, oderwanych od siebie działań. Za słowem rewitalizacja nie może stać tylko „remont”.  Owszem, obejmuje ona prace remontowe,  poprawę estetyki przestrzeni śródmiejskiej, podniesienie atrakcyjności miasta, ale również wykreowanie miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, spędzania wolnego czasu oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Rewitalizacja powinna być dobrze zaplanowana i uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Nie będzie jedynie remontem, modernizacją czy odbudową, a kompleksowym, wielowymiarowym procesem. Musi więc zawierać dopasowane do danego miejsca działania aktywizacyjne, edukacyjne, kulturalne, integrujące lokalną społeczność.

Przewiduje się szerokie uczestnictwo obywatelskie mieszkańców w procesie uruchamiania poszczególnych działań rewitalizacyjnych, odtworzenie i wzmocnienie spójności społecznej, przede wszystkim przez odbudowanie więzi sąsiedzkich i mnogość mikro-inicjatyw.

Dlatego też na spotkaniu zostali wyłonieni obywatele, którzy wezmą czynny udział w programie rewitalizacji, dzieląc się na grupy: tych, którzy zajmą się częścią „twardą”, czyli opracowaniem i analizą przestrzeni miejskiej, na która potrzebna jest dotacja remontowa, ale tez grupa rewitalizacji „miękkiej”, czyli społecznej – szeregu inicjatyw dla mieszkańców, by zintegrować społeczność.

Kolejną prezentacje przedstawiła Małgorzata Wołczyk, kierownik biura Qwsi, a dotyczyła ona „Dofinansowania projektów w ramach programu LEADER za pośrednictwem LGD Qwsi w nowym okresie programowania”. Mieszkańcy całej Gminy mogą starać się o dotacje na rozwój inicjatyw związanych branżą turystyczną – noclegami, zarówno jeśli ktoś chce otworzyć taką działalność, ale także rozbudować już istniejącą. Również są do zdobycia duże dotacje na usługi transportowe i opiekę nad osobami starszymi – też na otworzenie nowej działalności i rozwój już istniejącej. Zainteresowane osoby otrzymają wszelkie informacje poprzez kontakt z Biurem Stowarzyszenia LGD Qwsi  w Ziębicach (ul. Stawowa 2a, tel. 74 8191 213, 661 218 904, 782 047 399; e-mail: biuro@qwsi.pl ).

Po przerwie kawowej i poczęstunku została pokazana podsumowująca prezentacja Magdaleny Rozwadowskiej z Acquis Consulting, która przedstawiła harmonogram prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, który jest bogato wypełniony w działania do września.

Finałem spotkania była dyskusja, gdzie prowadzący starali się odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz wyłonienie mieszkańców chętnych do udziału w grupach roboczych.

Spotkanie zamknął burmistrz Krzysztof Żegański, który tak jak wszyscy mieszkańcy czeka na dobre zmiany w naszej Gminie i zachęca wszystkich mieszkańców, by razem tworzyli przyjazną społeczność, zmieniali miasto, wychodzili z inicjatywą.

Wizją Barda po udanym Lokalnym Programie Rewitalizacji jest przyjazne, twórcze i dynamiczne miasto zrównoważonego rozwoju  o dobrych warunkach życia, pracy i inwestowania wykorzystujące swój przyrodniczy, turystyczny, infrastrukturalny i kreatywny potencjał.

Odrodzi się poczucie, że  małe sukcesy też się liczą i są doceniane oraz poprawi się  jakość życia na obszarze rewitalizowanym. W skutek tego obszar stanie się atrakcyjny pod względem zamieszkania i inwestowania. Osiedlają się nowi mieszkańcy, ożywia się przestrzeń publiczna. Przestrzenie aktywności obywatelskiej  zaspokajają potrzeby mieszkańców. Wszystkie te czynniki wpływają pozytywnie na zmianę wizerunku Barda: miasto jest postrzegane jako rozwijające się integralnie, planujące swój rozwój dla mieszkańców i z mieszkańcami.

Doceniana jest atmosfera Barda – jako bogate turystycznie i przyjazne obywatelom.

Jeszcze raz zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w programie!!!

Jeśli ktoś nie mógł być na konferencji, a jest zainteresowany współpracą, prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Rozwoju i Promocji UMiG Bardo pod numerem 74 81 71 478 wewn. 73 lub mailowo: jkumela@bardo.pl . Wszystkie osoby, które zapiszą się do działania w grupach roboczych zostaną poinformowane o kolejnym spotkaniu. Materiały z konferencji zostaną udostępnione na stronie Barda już wkrótce.

 • rewitalizacja (1)
 • rewitalizacja (2)
 • rewitalizacja (3)
 • rewitalizacja (4)
 • rewitalizacja (5)
 • rewitalizacja (6)
 • rewitalizacja (7)
 • rewitalizacja (8)
 • rewitalizacja (9)
 • rewitalizacja (10)
 • rewitalizacja (11)
 • rewitalizacja (12)
 • rewitalizacja (13)
 • rewitalizacja (14)
 • rewitalizacja (15)
 • rewitalizacja (16)
 • rewitalizacja (17)
 • rewitalizacja (18)
 • rewitalizacja (19)
 • rewitalizacja (20)
 • rewitalizacja (21)
 • rewitalizacja (22)
 • rewitalizacja (23)
 • rewitalizacja (24)
 • rewitalizacja (25)
 • rewitalizacja (26)
 • rewitalizacja (27)
 • rewitalizacja (28)
 • rewitalizacja (29)
 • rewitalizacja (30)
 • rewitalizacja (31)
 • rewitalizacja (32)
 • rewitalizacja (33)
 • rewitalizacja (34)
 • rewitalizacja (35)
 • rewitalizacja (36)
 • rewitalizacja (37)
 • rewitalizacja (38)
 • rewitalizacja (39)
 • rewitalizacja (40)
 • rewitalizacja (41)
 • rewitalizacja (42)
 • rewitalizacja (43)
 • rewitalizacja (44)
 • rewitalizacja (45)
 • rewitalizacja (46)
 • rewitalizacja (47)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze