BARDOmiasto cudów

Home / Czas wolny

Autor:Publikacja: Norbert

Maraton MTB Jesień w Mieście Cudów VIII edycja

 

MTB Jesień w Mieście Cudów VIII edycja
Termin: 1 października 2017 (niedziela), godz. 10:00
Miejsce: Bardo, Park za Nysą

Dwa dystanse do wyboru:
1. MINI: długość – 20 km,
2. MEGA: długość – 35 km,
Start godzina 11:15
Godzina 10:00 start wyścigu dla dzieci !!
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników kolarstwa !!!

___________________________________________________

VIII edycja Maratonu MTB JESIEŃ W MIEŚCIE CUDÓW

Uczniowski Klub Sportowy KUSY BARDO oraz Publiczne Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Przyłęku zapraszają na VIII Edycję Maratonu MTB JESIEŃ W MIEŚCIE CUDÓW
Partnerami naszej imprezy są:
* Urząd Miasta i Gminy Bardo i już po raz czwarty Lider Animator Obudź Swoje Ciało wraz z Fundacją Coca – Cola
Zawody odbędą sie w dniu 1 października 2017 tradycyjnie w Parku za Nysą.
Regulamin zawodów i zapisy na www.ultimasport.pl

Ramowy program imprezy:
1. Godz. 8.30 otwarcie biura zawodów
2. Godz. 10.15 pierwszy start. Zawody najmłodszych
3. Godz. 11.15 start dystansu głównego
4. Godz. 11.20 start dystansu mini
5. Godz. 11.30 dekoracja dzieci
6. Godz. 14.00 ceremonia dekoracji
7. Godz. 15.00 zakończenie zawodów.

Wszystkich miłośników kolarstwa serdecznie zapraszamy na nowe i jeszcze bardziej urozmaicone trasy!!!

REGULAMIN
VIII Edycji Maratonu MTB Jesień w Mieście Cudów

01.10.2017

Impreza jest elementem realizacji mikroprojektu ze środków
Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis
„Nie znamy się, poznamy się”

1. Cel zawodów
1. Popularyzacja kolarstwa górskiego MTB oraz aktywnego wypoczynku wśród społeczeństwa, szczególnie wśród mieszkańców Miasta i Gminy Bardo oraz czeskich partnerów.

2. Przedstawienie walorów turystycznych Gór Bardzkich przez aktywną turystykę rowerową i kolarstwo górskie.

3. Nawiązanie nowej współpracy pomiędzy mieszkańcami terenów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej

4. Wyłonienie najlepszych zawodników MTB w klasyfikacji generalnej oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych na wybranych dystansach.

2. Program godzinowy imprezy

5. 8.30 otwarcie biura zawodów
6. 10.00 Zawody najmłodszych na dystansach MIKRO i NANO
7. 11.15 start dystansu MEGA
8. 11.20 start dystansu MINI
9. 11.30 dekoracja dzieci
10. 14.00 ceremonia dekoracji
11. 15.00 zakończenie zawodów.

3. Organizator i Partnerzy
1. Uczniowski Klub Sportowy KUSY BARDO
2. Publiczne Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Przyłęku

Partnerzy:
1. Urząd Miasta i Gminy Bardo
2. Euroregion Glacensis
3. Organizatorzy programu „Lider Animator. Obudź swoje ciało!” Fundacja SportSupport oraz partner programu Fundacja Coca-Coli w Atlancie.

4. Termin i miejsce
1. 01.10. 2017
2. Bardo, Park za Nysą
3. Pierwszy start godzina 10.00 ( wyścig dzieci)
4. Start dystansów głównych 11,15
5. W dniu imprezy biuro zawodów czynne od godz.8.30

5. Zasady uczestnictwa

Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w maratonie mają osoby:
które ukończyły 18 lat,
w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
poniżej 16 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych oraz ich stałą opieką w czasie trwania maratonu.

Uczestnikiem zawodów może być osoba, która spełni poniższe warunki.

1. Uczestnik zobowiązany do wypełnienia i wysłania specjalnego formularza zgłoszeniowego http://www.ultimasport.pl/
2. Do zawodów dopuszczone będą także osoby, które dokonają formalności startowych w biurze zawodów w dniu imprezy do godz. 10.30.
3. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Do uczestnictwa w zawodach dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach (przy odbiorze numeru startowego uczestnik zobowiązany będzie do złożenia podpisu na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym i wydrukowanym przez Organizatora).
4. Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym.

6. Świadczenie dla uczestników

Uczestnicy Mini Maratonu MTB Jesień w Mieście Cudów otrzymują:

1. Okolicznościowy numer startowy z chipem,
2. Posiłek regeneracyjny po maratonie,
3. Pomiar czasu od ultimasport.pl (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.pg-bardo.pl , w telefonach komórkowych podanych przez zawodników przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu maratonu),
4. Profesjonalnie oznaczone trasy,
5. Zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
6. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców,
7. Możliwość umycia roweru po maratonie,
8. Uczestnictwo w Losowaniu nagród

7. Każdy uczestnik po wniesieniu opłaty otrzyma pamiątkowy numer startowy
Opłaty:
1. Dzieci – start bezpłatny
2. Młodzik/Młdziczka, Junior Mł./Juniorka Mł. – 20 zł
3. Starsze kategorie – 40 zł
Opłaty należy dokonać w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

8. Pomiar czasu

Elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przeprowadzony przez http://www.ultimasport.pl/

9. Zasady przeprowadzenia Maratonu MTB

1. VIII Edycja Maratonu MTB Jesień w Mieście Cudów rozpocznie się ze startu wspólnego na terenie Parku za Nysą w Bardzie. Trasy wytyczone są w obrębie Gór Bardzkich. Trasa maratonu zostanie oznakowana oraz zabezpieczona przez organizatora, partnerów oraz służby ratownicze. Na trasie rozmieszczone zostaną punkty kontrolne, których ominięcie będzie oznaczać dyskwalifikację zawodnika.
2. Proponowane dystanse:
a. MEGA „PĘTLA KUSEGO” – 35 km. Dystans składa się z dwóch okrążeń i limit wjazdu na drugie okrążenie wynosi 90 minut. Prawo startu zawodnicy ur. 2001 i starsi.
b. MINI – 20 km. Prawo startu zawodnicy ur. w 2003r. i starsi.
c. MIKRO : Żak i Młodzik – 2,5 km.
d. NANO: Szkraby i Szkrabiątka – 400 m.
3. Wybór dystansu musi nastąpić przed rozpoczęciem zawodów.
4. W VIII Maratonie MTB Jesień w Mieście Cudów prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa.
5. Zwycięzcami Maratonu w klasyfikacji generalnej zostają zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczone dystanse maratonu (kategoria Kobiet i Mężczyzn). Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostają osoby, które z danej grupy wiekowej pokonają najszybciej wyznaczone dystanse.
6. Zespołem zgłoszonym do klasyfikacji drużynowej może być grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, gminę, miasto, grupę przyjaciół, rodzinę, itp., po zgłoszeniu i akceptacji Organizatora.
7. Zespół zgłoszony do udziału w Maratonie MTB Jesień w Mieście Cudów musi liczyć minimum 6 zawodników na dystansie głównym.
8. Do klasyfikacji drużynowej (wynik drużyny) zalicza się łączny czas sześciu najlepszych zawodników drużyny bez podziału na płeć i kategorie wiekowe na danym dystansie. Najszybszy zespół zwycięża.

10. Kategorie wiekowe

DZIECI
1. SZKRABIĄTKA (DZ/CH) ur. 2010 i młodsi
2. SZKRABY (DZ/CH) ur.2007 – 2009
3. ŻAK/ŻAKINI ur. 2005-2006

MŁODZIEŻ
4. MŁODZIK/MŁODZICZKA ur. 2003 – 2004
5. JUNIOR MŁ/JUNIORKA MŁODSZA ur. 2001-2002
6. JUNIOR/JUNIORKA ur. 1999-2000

DOROŚLI
7. ELITA K/M ur. 1987-1998
8. MASTERS I MĘŻCZYŹNI ur. 1986-1977
9. MASTERS II MĘŻCZYŹNI ur. 1967-1976
10. MASTERS III MĘŻCZYŹNI ur. 1966 i starsi
11. MASTERS KOBIETY ur. 1986 i starsze

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia większej ilości kategorii na poszczególnych dystansach w jedną, w przypadku, gdy liczebność zawodników w jednej z kategorii nie przekroczy pięciu osób.

11. Nagrody

Organizator zapewnia nagrody dla:
2. Zwycięzców we wszystkich kategoriach wiekowych na dystansie MEGA
3. Zwycięzców we wszystkich kategoriach wiekowych na dystansie MINI
4. Zwycięzców we wszystkich kategoriach dzieci
5. Każdy uczestnik w kategorii dzieci otrzyma pamiątkowy medal

Brak/niestawienie się zawodnika lub jego przedstawiciela do dekoracji oznacza rezygnację z nagrody.

12. Protesty
1. Zastrzeżenia dotyczące rozstrzygnięć zawodów winne zostać złożone w Biurze Zawodów w dniu rozgrywania zawodów przed oficjalnym wręczeniem nagród.
2. Kwestie sporne rozpatrywać będzie Kolegium złożone z przedstawicieli Organizatora oraz Partnerów. Kolegium może nałożyć kary w postaci kary czasowej dodawanej do wyniku końcowego lub dyskwalifikacji.

13. Ochrona środowiska naturalnego

1. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne.
2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu.
3. Obowiązuje zakaz wyrzucania zużytych bidonów, opakowań po batonach i żelach energetycznych na trasie maratonu.
4. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.
5. W przypadku naruszania w/w zasad, uczestnicy będą ukarani dyskwalifikacją.

14. Postanowienia końcowe
1. Wszyscy zawodnicy zobowiązują się do sportowego zachowania i przestrzegania zasad kultury osobistej oraz dobrych reguł koleżeństwa powszechnie uznawanych i szanowanych przez środowisko kolarskie. Jakiekolwiek formy niesportowego i wulgarnego zachowania karane będą dyskwalifikacją.
2. Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, swoim uczestnictwem potwierdza, że zna, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu oraz poruszania się tylko po oficjalnie wytyczonej trasie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
3. Każdy uczestnik:
4. – bierze udział w Mini Maratonie MTB Jesień w Mieście Cudów na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,
6. – zobowiązuje się do wykonywania w trakcie imprezy poleceń służb porządkowych oraz organizatorów imprezy,
7. – zobowiązuje się do samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy,
8. – zawodnik zgłaszając się do Maratonu potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zawodów; ponadto wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez wszystkie media oraz w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wydarzenia,
9. – biorąc udział w Maratonie oświadcza, iż jest zdolny do udziału w nim i nie są mu znane żadne powody uniemożliwiające mu udział,
10. – zawodnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.
11. W przypadku rezygnacji z udziału lub nieobecności Organizator nie zwraca opłaty startowej.
12. Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy wymagające ich pokonania po zejściu z roweru.
13. Trasa maratonu będzie opublikowana na stronie Organizatora minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem Maratonu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy lub odwołania w przypadku wystąpienia zdarzeń katastrofalnych niemożliwych do przewidzenia. W przypadku odwołania Maraton zostanie rozegrany w innym terminie, a opłata startowa nie ulega zwrotowi.
15. Zabrania się wykorzystywania i rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów z zawodów (zdjęcia, filmy, nagrania, itp.) dla celów zarobkowych bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
16. Wszelkie wątpliwości i sprawy sporne rozstrzyga Organizator. Informacje dodatkowe na www.pg-bardo..pl , http://www.facebook.com/UksKusyPrzylek.
17. Telefon kontaktowy Organizatora: 721 024 091.

cz pl logo

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze