BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 

ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BARDO

                      Burmistrz Miasta i Gminy Bardo, na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.), art. 39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bardzie nr XXXI/207/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bardo, zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach:

od 26 stycznia 2018 r. do 16 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bardo, Rynek 2, 57 – 256 Bardo, pok. nr 10 (Referat Inwestycji), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bardo,  w sali posiedzeń pok. nr 14, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

Prognoza_ studium_Bardo

zał1_Tekst Studium zał2_

Rysunek_studium_Bardo

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze