BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca / Komunikaty

Autor:Publikacja: Redakcja

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Przyłęk

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bardzie uchwały Nr L/363/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Przyłęk.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 46 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń planu miejscowego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego w terminie do 10 maja 2024 r. Wnioski
do planu miejscowego można składać do Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w formie papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (ul. Rynek 2, 75-256 Bardo) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: umig@bardo.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Bardo.

Obszar objęty planem miejscowym przedstawiony jest na załączniku graficznym do ww. uchwały, która dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie oraz na stronie internetowej https://eurzad.finn.pl/gmbardo/server/pobierz_rejestry_zalacznik/974493. Ww. uchwała wraz z danymi przestrzennymi dostępna jest również pod adresem: https://bardo.e-mapa.net/legislacja/mpzp/8698.html.

 

  • doc08295820240415141300_001

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze