BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 – podejmowanie działalności gospodarczej.

 

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” działające na terenie gmin: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

ZAKRES OPERACJI: PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Zakres tematyczny operacji: P.[1] III „Wsparcie rozwoju gospodarczego na Ziemi Ząbkowickiej”

Limit dostępnych środków:   157 500 € (630 000 zł)

Forma wsparcia: premia

Wysokość premii: 90 000 zł, płatna w dwóch transzach (pierwsza transza: 80% kwoty przyznanej pomocy i druga transza: 20% kwoty przyznanej pomocy)

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

– Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

– Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

– Operacja musi spełnić warunki wstępnej oceny wniosków oraz zgodności operacji
z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Operacja musi być zgodna z LSR, czyli celem ogólnym Co1: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców i wzrost ruchu turystycznego na obszarze LGD, celem szczegółowym Cs. 1.3: Zwiększenie liczby miejsc pracy na obszarze oraz przedsięwzięciem III: „Wsparcie rozwoju gospodarczego na Ziemi Ząbkowickiej”.

– Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.

– Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku.

– Intensywność pomocy: 100 %

Termin składania wniosków: od 19.07.2023 r. do 04.08.2023 r. do godziny 14.30 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30)

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice

Więcej informacji znajdziesz tutaj: nabór 1/2023

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze