BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej

 

Nr ogłoszenia o naborze: 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” działająca na terenie gmin: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

ZAKRES OPERACJI: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Zakres tematyczny operacji: P.[1] I „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej” oraz P. III „Wsparcie rozwoju gospodarczego na Ziemi Ząbkowickiej”

Limit dostępnych środków:

– w ramach zakresu tematycznego P. I:

a) Rozwijanie działalności gospodarczej – 460 000 zł;

– w ramach zakresu tematycznego P. III:

a) Rozwijanie działalności gospodarczej – 1 300 000 zł;

b) Podnoszenie kompetencji osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą – 40 000 zł

Forma wsparcia: refundacja

Maksymalna kwota pomocy: 300 000 zł

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

– Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

– Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunki rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Operacja musi spełnić warunki wstępnej oceny wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Operacja musi być zgodna z LSR, czyli celem ogólnym Co1: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców i wzrost ruchu turystycznego na obszarze LGD, celem szczegółowym Cs. 1.1: Stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej na obszarze LGD oraz przedsięwzięciem I: „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej” lub celem ogólnym Co1: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców i wzrost ruchu turystycznego na obszarze LGD, celem szczegółowym Cs. 1.3: Zwiększenie liczby miejsc pracy na obszarze oraz przedsięwzięciem III: „Wsparcie rozwoju gospodarczego na Ziemi Ząbkowickiej”.

– Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku.

– Intensywność pomocy:

a) w ramach zakresu tematycznegoP. I „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej”: refundacja 70% kosztów kwalifikowalnych;

b) w ramach zakresu tematycznego P. III „Wsparcie rozwoju gospodarczego na Ziemi                          Ząbkowickiej”:

– refundacja 70% kosztów kwalifikowalnych, jeśli główny zakres działalności rozwijanej dzięki otrzymaniu dofinansowania będzie przynależeć do kodu PKD wskazanego w LSR (wg klasyfikacji z 2007 r.):

H 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

H 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;

P 85.10.Z Wychowanie przedszkolne;

Q 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna;

Q 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;

Q 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna;

Q 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;

Q 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;

Q 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

Q 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;

Q 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

Q 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi;

refundacja 65% kosztów kwalifikowalnych w ramach pozostałych kodów PKD.

Termin składania wniosków: od 16.01.2017 r. do dnia 10.02.2017 r. do godziny 15.30             (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30).

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice

Tryb składania wniosków: Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio tzn. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze w 1 egzemplarzu papierowym oraz na płycie CD (wraz z załącznikami, które wnioskodawca posiada w wersji elektronicznej).

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku, na egzemplarzu wnioskodawcy przez pracownika Biura przyjmującego wniosek, zawiera indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

w ramach zakresu tematycznego P.I:

– Innowacyjność (0,1 pkt)

– Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu (0,1 pkt)

– Obszar realizacji (0,1 pkt)

– Powiązanie z innymi projektami (0,1,2 pkt)

– Wykorzystanie lokalnych zasobów (0,1,2 pkt)

– Promocja obszaru (0,1 pkt)

– Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru  (0,2 pkt)

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 5 pkt.

w ramach zakresu tematycznego P. III:

– Innowacyjność (0,1 pkt)

– Tworzenie nowych miejsc pracy (1,2,3 pkt)

– Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy (0,1,3 pkt)

– Rozwijany zakres usług (0,2 pkt)

– Wykorzystanie lokalnych zasobów  (0,1,2 pkt)

– Promocja obszaru (0,1 pkt)

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 4 pkt.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy.

– Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.

– Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

 • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

Załącznik „Innowacyjność projektu” (dostępny jest w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=169&strona=1&sub=168 ).

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, instrukcja wypełniania wniosku oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=169&strona=1&sub=168.

Kryteria wyboru operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR) dostępne są w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=164&strona=1.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w biurze LGD mieszczącym się w Ziębicach przy ul. Stawowej 2 a, tel. (074) 8 191 213, email: biuro@qwsi.pl

LGD „Qwsi” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.[1] P. – litera P. oznacza Przedsięwzięcie

 

Ogłoszenie o naborze – pobierz

Formularz wniosku:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (excel) – pobierz
 • Generator Wniosku – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z, zaktualizowana 23 listopada 2016 r.) – pobierz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (docx) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (pdf) – pobierz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) – pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf) – pobierz
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf) – pobierz
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf) – pobierz
 • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf) – pobierz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (excel) – pobierz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – pobierz

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: załącznik „Innowacyjność projektu” pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – pobierz

Inne dokumenty związane z naborem:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – pobierz

Regulamin Pracy Rady – pobierz

Procedura wyboru i oceny operacji LSR – pobierz

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – pobierz

 

UWAGA – dla wnioskodawców:

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

• Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.

• Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

• Rada ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do procedury oceny wniosków. Rada nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.

• Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

• Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.

• Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze