BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Ogłoszenie o złożeniu ofert w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

O g ł o s z e n i e

o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie sportu dla grupy wiekowej 40+ na terenie wsi Brzeźnica”,na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w Bardzie, stronie internetowej gminy www.bardo.pl w celu składania uwag.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 listopada 2023 r. do godz. 14.00 w następujący sposób:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo (decyduje data wpływu do Urzędu) lub składać w biurze obsługi interesanta,
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: umig@bardo.pl

 

Po upływie wyżej wymienionego terminu oraz po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, niezwłocznie zostanie zawarta umowa o wsparcie  realizacji zadania publicznego  z SKF – Ludowy Zespół Sportowy „CIS” Brzeźnica.

 

W załączeniu:

oferta stowarzyszeniaformularz uwag, ogłoszenie.

 

O g ł o s z e n i e

o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej dla młodzieży w zakresie piłka nożna we wsi Potworów – Turniej Mikołajkowy” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zamieszcza się ofertę Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bardo, stronie internetowej gminy www.bardo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bardo w celu składania uwag.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 listopada 2023 r. do godz. 14.00 w następujący sposób:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo (decyduje data wpływu do Urzędu) lub składać w biurze obsługi interesanta,
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: umig@bardo.pl

Po upływie wyżej wymienionego terminu oraz po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, niezwłocznie zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego z SKF KS LZS „Piasek” Potworów

W załączeniu:

oferta stowarzyszeniaformularz uwag, ogłoszenie.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze