BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna

 

logotypy rpo

Ogłoszenie grantodawcy

Gmin: Bardo, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok

o przystąpieniu do opracowywania projektu grantowego

Tytuł projektu

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”

Cel i przedmiot projektu

Celem planowanego projektu jest: ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie wykorzystania OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej w Gminach: Bardo, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok.

Projekt jest realizowany w partnerstwie i dotyczy czterech gmin: Bardo (Lider projektu) oraz  Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok.

Realizacja inwestycji polega na budowie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze objętym partnerstwem. Projekt zakłada budowę instalacji do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, wykorzystujących OZE (energię słoneczną, energię cieplną zawartą w powietrzu i biomasę), które będą w dużym stopniu zautomatyzowane, charakteryzujące się intuicyjną obsługą i mniejszymi nakładami pracy fizycznej, a przede wszystkim powodujące poprawę stanu środowiska naturalnego, co będzie odczuwane dla wszystkich mieszkańców obszaru objętego partnerstwem.

Realizacja inwestycji jest zgodna z zapisami z SZOOP RPO WD 2014-2020 (w tym zakres rzeczowy i przewidywane rezultaty realizacji projektu), uwzględniającymi ogólny cel działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne RPO WD 2014-2020.

Celem projektów grantowych jest udzielanie „grantów” na produkcję energii z OZE w mikroinstalacjach przez:

 • osoby fizyczne
 • inne niż osoby fizyczne podmioty,

(zwanymi dalej Grantobiorcami) w budynkach jednorodzinnych lub w budynkach użyteczności publicznej w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia niskiej emisji oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na określonym obszarze Dolnego Śląska (z wyłączeniem energii opartej na spadku wody).

katalog Grantobiorców

 • osoby fizyczne
 • inne niż osoby fizyczne podmioty
 • przedsiębiorcy

Posiadający prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu w odniesieniu do nieruchomości na której/których realizowany będzie grant i dysponujący tą nieruchomością w całym okresie trwałości projektu grantowego tj. 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Grantodawcy.

Katalog wydatków kwalfikowalnych Grantobiorcy

Katalog wydatków kwalifikowalnych w powierzonych grantach (tj. wydatków ponoszonych przez Grantobiorcę) niezbędnych do celów realizacji projektu grantowego, które powinny być ujęte w umowach o powierzenie grantu zawieranych pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą:

 • wydatki dot. projektowania oraz nabycia mikroinstalacji OZE i prac budowlanych związanych z jej montażem,
 • wydatki dot. przyłącza energetycznego (jeśli jest wymagane),
 • wydatki dot. odbioru instalacji OZE (w przypadku robót budowlanych kwalifikowalne do dofinansowania mogą być wydatki niezbędne do celów montażu mikroinstalacji, nie przekraczające 50% dofinansowania określonego grantu).

Pomoc przyznawana jest wyłącznie na nowe instalacje. Kwalifikowalne mogą być wydatki ponoszone przez Grantobiorców dopiero po wyborze projektu grantowego do dofinansowania.

Do wydatków niekwalifikowalnych zalicza się:

 • Wydatki na budowę i/lub modernizację infrastruktury służącej produkcji energii pochodzącej z konwencjonalnych źródeł energii tj. paliw kopalnych (np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny).
 • Wydatki związane z demontażem urządzeń służących produkcji energii pochodzącej z konwencjonalnych źródeł energii, tj. paliw kopalnych (np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny).
 • Wydatki związane z zakupem środków transportu.
 • Wydatki poniesione na infrastrukturę służącą do przyłączenia do najbliżej istniejącej sieci przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Wydatki na wynagrodzenia będące efektem tworzenia nowych miejsc pracy.
 • Wydatki ponoszone przez Beneficjenta projektu grantowego (Grantodawcę) przekraczające 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu grantowego.

Informacje o źródłach finansowania grantów

 1. Środki unijne – dofinansowanie z EFRR
 2. Krajowe środki publiczne, w tym:

B.1. budżet państwa – w tym wkład własny Grantobiorców będących państwowymi jednostkami budżetowymi.

B.2. budżet jednostek samorządu terytorialnego

B.3. inne krajowe środki publiczne: środki, których nie można wprost przypisać do kategorii zawartej w pkt. B.1 i B.2

 1. Środki prywatne: środki, które nie noszą znamion środków publicznych, np.: środki własne Grantobiorców będących osobami fizycznymi lub środki własne fundacji, stowarzyszeń, kościołów, związków wyznaniowych itp.

Max. poziom dofinansowania:

85% w przypadku nie wystąpienia pomocy publicznej i w przypadku pomocy de minimis

Grantobiorca realizujący grant dotyczący produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji OZE  w systemie on-grid w ujęciu prawa unijnego będzie traktowany jako przedsiębiorstwo. W przypadku produkcji energii z instalacji OZE typu on-grid pomoc udzielona Grantobiorcy stanowi pomoc publiczną i jest udzielana na postawie pomocy de minimis (z uwzględnieniem zasady dot. całkowitej kwoty pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu wynoszącej do 200 000 EUR w okresie poprzednich trzech lat podatkowych).

Wkład własny Grantobiorcy

15% wartości kosztów kwalifikowalnych mikroinstalacji wykorzystującej OZE wybranej do montażu.

Szczegółowe uregulowania dotyczące wysokości i formy wkładu własnego zostaną zawarte w umowie pomiędzy Grantodawcą w Grantobiorcą.

Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji.

Kryteria wyboru grantobiorców

 1. Osoby zamieszkałe/prowadzące działalność gospodarczą na obszarze objętym partnerstwem, teren Gmin: Bardo, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok.
 2. Osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na obszarze objętym partnerstwem.

Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością:

 • własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;
 • współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe. Sytuacja ta dotyczy również małżeństw nie posiadających udokumentowanej rozdzielności majątkowej;
 • inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością – pod warunkiem, że obejmuje co najmniej okres trwałości projektu (min. do 31.12.2023 r.) dokumenty zgłoszeniowe podpisują wszystkie osoby wskazane w dokumencie, jako posiadające na jego podstawie prawo do dysponowania nieruchomością;
 1. Osoby nie posiadające jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gmin: Bardo, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. (na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych). Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu.

Forma, termin oraz miejsce składania zgłoszeń przez potencjalnych Grantobiorców

Termin składania zgłoszeń przez Grantobiorców

do 06 grudnia 2016 r.

Prosimy o zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub osobiście do Urzędów wraz z wypełnioną ankietą i podpisaną deklaracją udziału w projekcie. (dokumenty do pobrania pod ogłoszeniem)

Miejsce składania zgłoszeń /wniosków o udzielenie grantów przez Grantobiorców:

 • Urząd Miasta i Gminy Bardo Rynek 2, 57-256 Bardo, e-mail: oze@bardo.pl
 • Urząd Gminy Lewin Kłodzki Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki, e-mail: urzad@lewin-klodzki.pl
 • Urząd Miasta i Gminy Szczytna Wolności 42, 57-330 Szczytna, e-mail: szczytna@szczytna.pl
 • Urząd Miejski w Złotym Stoku, Rynek 22, 57-250 Złoty Stok, e-mail:
  um@zlotystok.pl

Okres realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu przez Grantobiorcę

01 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

Wskaźniki realizacji projektu

Gminy: Bardo, Lewin Kłodzki,  Szczytna, Złoty Stok w ramach realizacji projektu partnerskiego planują osiągnięcie następujących wskaźników. Podane wielkości wskaźników są prognozowane, a ich szacunki i będą uzależnione od ilości zgłoszeń.

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Rodzaj dokumentu określającego wskaźnik Szacowana wartość
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE szt. RPO WD 80
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE szt. RPO WD 80
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa SZOOP RPO WD 4
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa SZOOP RPO WD 4

 

 

WSKAŹNIKI REZULTATU

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Rodzaj dokumentu określającego wskaźnik Szacowana wartość
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika CO2/rok RPO WD 250 ton równoważnika CO2/rok
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych MWe RPO WD 0,24 MWe
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWt RPO WD 1 MWt
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/rok SZOOP RPO WD 228 MWhe/rok
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWht/rok SZOOP RPO WD

 

600 MWht/rok

Dokumenty do pobrania

Procedura realizacji grantów

Deklaracja udziału doc

Deklaracja udziału pdf

Deklaracja dotycząca osiedlenia doc

Deklaracja dotycząca osiedlenia pdf

Deklaracja dotycząca eternitu doc

Deklaracja dotycząca eternitu pdf

 

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze