BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Rozpoczęto realizację projektu mającego na celu rewitalizację zabytkowego mostu w Bardzie.

Gmina Bardo realizuje mikroprojekt pn. „Rewitalizacja transgranicznego mostu w Bardzie”, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Jest to projekt samodzielny tzw. typu C, który realizowany będzie tylko po polskiej stronie, jednak przygotowywany był we współpracy z Revitalizace Kuks z Czech, z którym Gmina Bardo ma bardzo dobre doświadczenia w realizacji wspólnych projektów.

Realizacja działań projektowych przez Gminę Bardo będzie polegała na rewitalizacji zabytkowego mostu na rzece Nysa Kłodzka wraz z odtworzeniem postumentu pod historyczny pomnik – figury „Chrystusa ukrzyżowanego”. Przyczyni się to do poprawy dostępności wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz podniesienia jego atrakcyjności. Wpłynie również na zwiększenie ruchu turystycznego z Polski i Czech ułatwiając odwiedzającym poznanie historii transgranicznego mostu. Ponadto projekt przyczyni się do rozwijania więzi kulturowych partnerskich miejsc: zabytkowego Barda i barokowego Kuksu.

Oprócz działań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu wykonane zostaną drobne materiały promocyjne (ulotka i widokówka), na dwóch bilbordach będzie promowany most i projekt, publikowane będą artykuły w prasie. Na zakończenie projektu zaplanowano uroczystość otwarcia zrewitalizowanego mostu gdzie uczestnikami będą mieszkańcy Barda i goście z Czech.

Realizacji projektu pn. „Rewitalizacja transgranicznego mostu w Bardzie” będzie trwała 12 miesięcy w okresie: 01.01.2022r – 31.12.2022r.

Wartość projektu to kwota 41 825,00 Euro. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 30 000,00 Euro co stanowi 71,73 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych, natomiast z Budżetu Państwa 1 764,70 Euro. Wkład własny Gminy Bardo: 10 060,30 Euro.

Gmina Bardo, przy pomocy środków zewnętrznych i własnych, w kolejnych etapach rewitalizacji mostu zamierza przywrócić historyczny pomnik „Chrystusa ukrzyżowanego” a także zainstalować iluminację świetlną.

 

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt pn. „Rewitalizacja transgranicznego mostu w Bardzie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

  • Most w Bardzie
  • Most na starej pocztówce
  • Stary most w Bardzie (3)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze