BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

„Szkoła marzeń w Bardzie”

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do projektu ,,Szkoła marzeń w Bardzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie od 3 września 2018 do 31 lipca 2020 r.

Kryterium formalne: status ucznia/uczennicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku

Termin realizacji projektu:

 • rok szkolny 2018/2019
 • rok szkolny 2019/2020
 • bez ferii i wakacji
 • wrzesień i czerwiec bez zajęć projektowych

Terminy rekrutacji:

– I nabór na rok szkolny 2018/2019:  X – XI 2018 r.

– II nabór na rok szkolny 2019/2020: IX – X 2019 r.

Projekt „Szkoła marzeń w Bardzie” kierowany jest do uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku

Celem projektu jest wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych w szkole z nauk ścisłych i przyrodniczych do lipca 2020.

Formy wsparcia dla uczniów i uczennic:

 • Klasy I – III

– zajęcia matematyczno – przyrodnicze

– zajęcia j. angielskiego

– TIK z robotyką

– Logopedia

– Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

 • Klasy IV – VI

– zajęcia matematyczne

– zajęcia z bloku przyrodniczego ( przyroda, biologia, geografia)

– zajęcia z j. angielskiego

– zajęcia z j. francuskiego

– TIK z robotyką

– Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

– wycieczka do Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu

 • Klasy VII – VIII

– zajęcia matematyczne

– zajęcia z bloku przyrodniczego ( przyroda, biologia, geografia, chemia)

– zajęcia z j. angielskiego

– TIK z robotyką

– Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

– indywidualne doradztwo zawodowe

– udział w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Wrocławskim

 • Stypendia

Stypendia będą przyznawane uczniom/uczennicom biorącym udział w Projekcie, wyróżniającym się zdolnościami w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości. Każda klasa będzie miała określone dokładnie przedmioty, z których oceny wliczane będą do średniej.

Ilość stypendiów

W każdym roku realizacji projektu zostanie przyznanych 50 stypendiów dla uczniów klas V-VIII.

Kryteria przyznawania stypendium

Wnioskujący o stypendium uzyskał, przed wystąpieniem z wnioskiem o stypendium, na koniec roku szkolnego poprzedzającego złożenie wniosku średnią ocen z w/w przedmiotów na poziomie co najmniej 4,75 i uczestniczy w Projekcie w minimum 1 rodzaju zajęć rozwijających uzdolnienia z wymienionych wcześniej przedmiotów. W przypadku braku wystarczającej liczby wnioskujących, którzy osiągnęli w/w średnią, stypendium mogą uzyskać osoby z niższą średnią ocen.

Kolejność przyznawania stypendiów

 • osoby niepełnosprawne – w pierwszej kolejności,
 • pozostali uczniowie – wg wysokości osiągniętej średniej na świadectwie,
 • w przypadku wniosków o tej samej osiągniętej średniej ocen decyduje w udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a następnie kolejność wpływu wniosku.

Wysokość stypendium:

 • 100,00 zł miesięcznie

Wypłaty stypendium

Stypendium będzie wypłacane przez 10 m – cy 2018/2019 i przez 10 m – cy w roku 2019/2020 na podane przez rodziców konto bankowe. W tym roku wypłata stypendium będzie jednorazowa, w grudniu za  IX, X, XI, XII.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bardzie powoła Komisję Stypendialną, która zajmowała się będzie rozpatrywaniem wniosków oraz przyznawaniem stypendiów. Wszystkie informacje dotyczące stypendium będą zapisane w Regulaminie przyznawania stypendiów. Dokument w trakcie opracowania.

Formy wsparcia dla nauczycieli i nauczycielek:

W ramach Projektu nauczyciele wezmą udział w następujących szkoleniach:

 • Praca na platformach edukacyjnych – LMS, LCMC, LCS, Moodle,
 • Zastosowanie robotów edukacyjnych.

Formy wsparcia dla szkoły:

W ramach realizacji projektu zostaną zakupione:

 • tablice multimedialne – 6 sztuk,
 • rzutniki – 6 sztuk,
 • tablice magnetyczne – 8 sztuk,
 • laserowe urządzenia wielofunkcyjne  – 3 sztuki,
 • wyposażenie pracowni przyrodniczej – zestaw pomocy dydaktycznych,
 • wyposażenie 2 pracowni matematycznych – meble, tablice multimedialne, rzutniki, laptopy, pomoce dydaktyczne,
 • laptopy – 15 sztuk,
 • mobilna pracownia komputerowa ,
 • roboty edukacyjne – LEGO MINDSTORMS – 8 robotów,
 • maty do kodowania – 2 sztuki,
 • zestaw małych robotów szkolnych OZOBOTÓW – 6 robotów.

Zasady rekrutacji uczestników do projektu zostały szczegółowo opisane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Szkoła marzeń w Bardzie” dostępnym w szkole, u wychowawców klas oraz koordynatora szkolnego projektu .

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać u wychowawcy klasy.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa 23 listopada 2018 r.

Niezbędne informacje można uzyskać u:

 • wychowawców klas,
 • koordynatora szkolnego Pani Beaty Bujnowicz tel.: +48601436152 e-mail: szkomaba@wp.pl,
 • w Biurze Realizatora Projektu: Klasa 22

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie 57-256 Bardo ul. Polna 1.

w godzinach:

– poniedziałek 12.45 – 15.00

– wtorek 12:00 – 15.00

– środę 13.30 – 15.00

– czwartek 12.45 – 15.00

Rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu ,,Szkoła marzeń w Bardzie” prowadzona będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Koordynator szkolny projektu ,,Szkoła marzeń w Bardzie” Beata Bujnowicz

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze