BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i ich pracowników

 

Projekt: „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. jako Partner Projektu rozpoczęła realizację i od 23.02.2017r. rekrutację do projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” na obszarze powiatów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego.

Projekt ten przewiduje wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH – www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Oferujemy dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP – od 50% do 80% wartości danej usługi rozwojowej, które będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą.

Projekt ten przewiduje wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Baza usług rozwojowych
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

CEL PROJEKTU: Wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych oraz dofinansowanie wybranych usług rozwojowych pozwalających, w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

UCZESTNICY PROJEKTU: Projekt skierowany jest do dolnośląskich przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz do ich pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę.

Więcej informacji na stronie internetowej www.agroreg.com.pl , dział Oferta, BUR (działanie 8.6) – LINK

Kontakt:

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM
(powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki)
BIURO PARTNERA: Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda, tel. 74 872 97 47, 74 872 50 25
e-mail: bur@agroreg.com.pl

lub

Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości,  ul. Świdnicka 38, pokój 29, Aleksandra Butrym, tel.: 513 906 875, tel.: Małgorzata Gontowska 513 906 956.

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze