BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Zaproszenie do prac komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2023

 

Bardo, 08.02.2023 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40 t.j.) oraz art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022 poz.1327 t.j.) oraz § 14 ust. 1  uchwały nr XLI/298/2022   Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 08.12.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo
informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. Ust. 3 w/w ustawy osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących oferty
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bardo w 2023 roku.

Od członków komisji oczekuje się doświadczenia w tworzeniu projektów realizowanych przez  organizacje pozarządowe oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami, ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Skład komisji konkursowej ostatecznie zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Bardo. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni odrębnymi pismami.

Informujemy, że praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowych następuje na podstawie formularza podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej, który załączony jest do niniejszego pisma. Formularze prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta i Gminy w Bardzie, Rynek 2, 57-256 Bardo, lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2023 roku do godz. 10.00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Promocji, tel. 74 81 71 478 wew. 61.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

załącznik nr 1 – zgłoszenie kandydata do komisji

załącznik nr 1 – zgłoszenie kandydata do komisji.pdf

  • doc06216320230209064204

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze