BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Aneta Macherzyńska

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bardo w 2022 roku.

 

Bardo, 14.09.2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 14 ust. 1  uchwały nr XXIX/224/21  Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.11.2021 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo
informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. Ust. 3 w/w ustawy osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bardo w 2022 roku.

Od członków komisji oczekuje się doświadczenia w tworzeniu projektów realizowanych przez  organizacje pozarządowe oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami, ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Skład komisji konkursowej ostatecznie zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Bardo. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni odrębnymi pismami.

Informujemy, że praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowych następuje na podstawie formularza podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej, który załączony jest do niniejszego pisma. Formularze prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta i Gminy w Bardzie, Rynek 2, 57-256 Bardo, lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2022 roku do godz. 15.00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Komunikacji Społecznej, tel. 74 81 71 478 wew. 61.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

  • Zaproszenie do prac komisji konkursowej2

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze