BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Bardzie

 

Zapraszam na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Bardzie, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,

b) zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

c) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminy Bardo

d) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

e) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bardo

f) w sprawie w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody – żywotnik zachodni w Bardzie

g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020

h) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022

i) w sprawie warunków przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych, ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

j) w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Bardo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz określenia kryteriów naboru do klas pierwszych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bardo w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

k) zmieniająca uchwałę nr XXVII/180/09 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do Programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim” i wytypowania sołectw gminy Bardo do uczestnictwa w programie „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”

l) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

10.Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11.Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze