BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca

Autor:Publikacja: Redakcja

Granty PPGR- 4 listopada o godzinie 9.00 upływa termin składania wniosków w Gminie Bardo

 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, istnieje możliwość złożenia, za pośrednictwem Gminy Bardo, wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego.

 

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach udzielonego Gminie Bardo grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

 1. dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
 2. dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej,
  tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny), osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR;
 3. dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych  (np. projekt Zdalna Szkoła/Zdalna Szkoła Plus) lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
  (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny
  w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Osoby zainteresowane wsparciem zobowiązane są do 4 listopada 2021r. do godziny 9.00 złożyć w UMiG w Bardzie następujące dokumenty:

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę  Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego (1)

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę, Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie (1)

INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ SPRZĘTU JAKI PLANOWANY JEST DO ZAKUPU (tj. laptop, komputer stacjonarny, tablet, oprogramowanie, ubezpieczenie itd.),PLANOWANY SPRZĘT POLSKA CYFROWA

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZATRUDNIENIE W PPGR członka rodziny dziecka (tj. rodzica, dziadka, pradziadka, opiekuna prawnego) wskazanego w oświadczeniu,

ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. zgoda na przetwarzanie

 

DOKUMENTY PROSZĘ ZŁOŻYĆ W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE OPATRZONEJ ZAPISEM: GRANTY PPGR

 • Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym (1)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze