BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BARDO.

 

Informujemy, że od 01 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Bardo.

W związku z podjętą przez Radę Miejską w Bardzie uchwałą nr XXI/170/2020 z dnia 17.12.2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/174/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu przez gminę.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W celu ułatwienia Państwu kontaktu z przedsiębiorcami wpisanymi do ww. rejestru, poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do przedmiotowych podmiotów.

Nieruchomościami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są m.in. budynki użyteczności publicznej (np. budynek urzędu, budynki zespołu szkolno-przedszkolnego, obiekt służby zdrowia i pomocy społecznej, itp.), lokale rzemieślnicze produkcyjne i nieprodukcyjne, lokale gastronomiczne i handlowe, obiekty przemysłowe, gospodarstwa agroturystyczne i pensjonaty (część nieruchomości, w której nocują i przebywają goście), hotele, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także ogródki działkowe, cmentarze, itp.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej !

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;

zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Uwaga ! W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się  w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439), gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym, o zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Urząd Miasta i Gminy  w Bardzie, poprzez przekazanie kopii przedmiotowej umowy w terminie do 31 stycznia 2021 roku, w wybranej formie:

pocztą elektroniczną na adres umig@bardo.pl lub przez ePUAP;

listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo;

osobiście w siedzibie tut. urzędu, od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godzinach pracy urzędu.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal do przestrzegania zasad i wypełniania obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bardo oraz ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości. Najważniejsze z nich to:

– wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

– selektywne zbieranie odpadów na terenie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

– segregowanie odpadów na 5 frakcji:

* papier (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury),

* szkło (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła),

* metale i tworzywa sztuczne (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe),

*odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków oraz odpady spożywcze i kuchenne (z wyłączeniem kości zwierząt i oleju jadalnego),

* odpady zmieszane (pozostałe odpady, nie wymienione wyżej).

Odpady komunalne powstające na nieruchomościach niezamieszkałych należy segregować do pojemników lub worków o następujących kolorach:

– papier: worek lub pojemnik niebieski,

– szkło: worek lub pojemnik zielony,

– metale i tworzywa sztuczne: worek lub pojemnik żółty,

– bioodpady (jeżeli nie są kompostowane): worek lub pojemnik brązowy,

– odpady zmieszane: pojemnik czarny.

Informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, będzie podlegało kontrolom.

Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny, która może sięgać nawet 5 000 zł. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, pod numerami telefonów: 74 81 71 478 wew. 57 i 54.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze