BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Informacja dotycząca 500+ i pomocy społecznej

 

 Od dnia 01.08.2017r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia wychowawczego oraz funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2017/2018.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. zmieniają się przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego oraz wzoru wniosku oraz załączników do wniosku. Zmiany dotyczą również świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w zakresie wzorów wniosków do przedmiotowych świadczeń.

Główne zasadny przyznawania świadczenia wychowawczego nie ulegną zmianie. W dalszym ciągu świadczenie wychowawcze ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego w kwocie 500,00 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu) na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, jak również na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł netto.  

Zmiany dotyczą:

1) utraty i uzyskania dochodu – przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie będzie się stosować do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli utrata dochodu z tych tytułów i uzyskanie dochodu u tego samego pracodawcy lub ponowne rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej nastąpiło w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu;

2) ustalania dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód ustalany będzie na podstawie dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny;

3) przyznawania świadczenia wychowawczego osobom deklarującym samotne wychowywanie dzieci – świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

– drugi z rodziców dziecka nie żyje,

– ojciec dziecka jest nieznany,

– powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

– sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

– dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest po opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

4) ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci pozostające pod opieką naprzemienną rodziców nietworzących rodzinydziecko będzie zaliczało się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców, w sytuacji gdy będzie ono, zgodnie z orzeczeniem sądu, pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu w przypadku, gdy opieka naprzemienna będzie sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Ponadto informujemy, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej zamieściło przykładowy wzór wniosku oraz załączników zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r. stanem prawnym.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze