BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

KOMUNIKAT  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 

KOMUNIKAT

 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
z dnia 07.11.2023 r. w sprawie zagrożenia wystąpienia zjadliwej grypy ptaków.

Powiatowy Lekarz weterynarii w Ząbkowicach Śląskich w związku okresem jesienno – zimowym, w którym jest większe zagrożenie wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz mając na względzie zapobieganie rozprzestrzenianiu się tej jednostki chorobowej przypomina, że hodowcy drobiu i innych ptaków są zobowiązani do stosowania zasad bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2022 r. poz. 768 ze zm.)

1) zakazuje:

 1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

2) nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
 4. przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 5. karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 6. lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 7. powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
 8. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych, o których mowa w ust. 3.

3) Posiadacz drobiu niezwłocznie zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 1. zwiększonej śmiertelności;
 2. spadku pobierania paszy i wody;
 3. objawów nerwowych, takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów;
 4. duszności;

 

 1. sinicy i wybroczyn;
 2. biegunki;
 3. nagłego spadku nieśności.

 

Od dnia 1 listopada 2023 r. w gospodarstwach utrzymujących drób prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazuje się:

1)– wyposażenie takiego gospodarstwa w maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej możliwość ich wyłożenia przed:

 1. a) wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków albo zastosowanie w tym gospodarstwie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażenie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich,
 2. b) wjazdami do tego gospodarstwa i wyjazdami z niego albo zainstalowanie w tym gospodarstwie niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających

– przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżającego;

Zgłoszeń miejsc utrzymywania drobiu i innych ptaków należy dokonywać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel:74815-76-35, e-mail: zabkowice@wroc.wiw.gov.pl

Pod powyższym adresem można także uzyskać dodatkowe informacje odnośnie grypy ptaków.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze