BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Konkurs na najładniejszy stroik świąteczny

 

RODZINNY STROIK ŚWIĄTECZNY

Regulamin Konkursu

CELE KONKURSU

 1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia
 2. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
 3. Powrót do tradycji wykonywania stroików bożonarodzeniowych
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej
 5. Stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa
  w Konkursie na Rodzinny Stroik Świąteczny.
 2.  Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie,
  ul. Kolejowa 12, 57 – 256 Bardo
 3.  Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika świątecznego.

ZASADY KONKURSU

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez uczestnika
  Formularza Zgłoszeniowego.
 3. Wykonanie stroika świątecznego o dowolnej wielkości i kształcie.
 4. Możliwość zastosowania dowolnych technik, preferowane użycie materiałów naturalnych
 5. Stroiki wykonane są rodzinnie.
 6. Wykonane stroiki należy dostarczyć do CKiB do dnia 15.12.2021.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19.12.2020 r. podczas imprezy ŚWIĄTECZNE KONCERTOWANIE w Bardzie.

KRYTERIA I ZASADY OCENY

1.Oceny dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora CKiB  Bardo
2. Ocenie podlegać będzie oryginalność kompozycji, pomysłowość, estetyka wykonania, wykorzystanie materiałów naturalnych, brak elementów gotowych oraz wkład pracy.
3. Zostaną przyznane trzy nagrody: I miejsce, II miejsce, III miejsce.
4. Ogłoszenie wyników konkursu opublikujemy 19.12.2020 r. podczas imprezy ŚWIĄTECZNE KONCERTOWANIE w Bardzie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
 2. Organizator ma prawo wykorzystać zdjęcia wykonanych stroików świątecznych do celów promocyjnych
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu.

 

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO, informujemy iż: Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie     z siedzibą przy ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo, tel. 74 81 70 827.
Z Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@bardo.pl.Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit a  w celu:Organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym identyfikacji Uczestników i weryfikacja spełnienia przez nich warunków uprawniających do udziału w Konkursie określonych w Regulaminie Konkursu oraz przekazanie nagród uczestnikom wielokrotnego, nieodpłatnego publikowani prac będących przedmiotem konkursu w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz prezentacjach pokonkursowych. Informujemy również, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie są Państwo zobowiązani do ich podania. Natomiast niepodanie danych spowoduję brak możliwości wzięcia udziału    w konkursie. Informuję, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprze pisemne złożenie odwołania zgody w CKiB w Bardzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

WYRAŻENIE ZGODY NA UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU

Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych lub wspieranych przez Centrum Kultury i Bibliotekę w Bardzie będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe. Uczestnictwo w ww. wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznianie i przetwarzanie wizerunku na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej www.bardo.pl, portalu społecznościowym www.facebook.pl, prasie lokalnej, a także udostępniane organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny. Wizerunek będzie publikowany przez okres obowiązywania niniejszej zgody, a Administrator zobowiązuje się w przypadku wycofania zgody do niezwłocznego usunięcia wszelkich zdjęć i filmów przedstawiających daną osobę z wyłączeniem sytuacji, w której osoba stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie w formie oświadczenia, które można złożyć w CKiB w Bardzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prosimy osoby, które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunkuw formie dokumentacji fotograficznej wydarzenia o poinformowanie o tym fakcie organizatorów.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym tj. promocji CKiB w Bardzie. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a),e) rozporządzenia 2016/679 RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 650).

 • konkurs na stroik świąteczny

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze