BARDOmiasto cudów

Home / Ekologia

Autor:Publikacja: Redakcja

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bardzie

 

1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bardzie, zwany dalej „PSZOK”.

2. PSZOK prowadzony jest przez Zakład Komunalny w Bardzie, ul. Grunwaldzka 6-8, 57-256 Bardo.

3. PSZOK zlokalizowany jest na działce nr 405/3, obręb Bardo, na terenie oczyszczalni ścieków.

4. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Bardo, wytworzone i dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania lub prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku braku meldunku dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania, np. umowa najmu, itp.).

5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.

7. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.

8. Do PSZOK będą przyjmowane odpady wyłącznie od właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają zaległości w uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku działalności prowadzonej przez podmioty gospodarcze.

10. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§2

1. PSZOK czynny jest:

1) w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 17:00,

2)  w każdy czwartek w godzinach od 10:00 do 17:00,

2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane.

§3

1. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1923) i oznaczone odpowiednio kodami:

1) tworzywa sztuczne (kod 15 01 02, 20 01 39),

2) metale (kod 15 01 04, 20 01 40),

3) opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05),

4) szkło i opakowania ze szkła (kod 15 01 07, 20 01 02),

5) papier i tektura (kod 15 01 01, 20 01 01),

6) zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06),

7) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (kod 15 01 03, ex 15 01 09, 20 01 08, ex 20 01 10, ex 20 01 11, 20 01 25, 20 01 38),

8) odpady zielone (kod ex 20 01 99, 20 02 01, 20 03 02; m. in. części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny itp.; odpady zielone nie mogą zawierać zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie) oraz pozostałości po spaleniu),

9) gleba i ziemia w tym kamienie (kod 17 05 04, 20 02 02 – poza kamieniami zawierającymi substancje niebezpieczne np. PCB),

10) tłuczeń torowy (kruszywo) (kod 17 05 08, poza tłuczniem torowym zawierającym substancje niebezpieczne),

11) odpady nieulegające biodegradacji ( kod 20 02 03),

12) odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99; odpady wytworzone we własnym zakresie przez właścicieli gospodarstw domowych, pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych – m.in. gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zwierających substancje niebezpieczne (np. asfalt, smoła itp.), eternit i azbest),

13) odpadowa papa (kod 17 03 80),

14) asfalt (kod 17 03 02 – inny niż mieszanki bitumiczne zawierające smołę),

15) drewno (kod 20 01 37* – zawierające substancje niebezpieczne),

16) odpady zmiotek wentylacyjnych (kod 20 01 41),

17) odpady z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03),

18) odpady z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych (20 03 06),

19) meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07; odpady wytworzone w gospodarstwie domowym, tj. meble, materace, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów itp.),

20) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 35*, 20 01 36; kompletny i nierozbrojony sprzęt),

21) urządzenia zawierające freon (kod 20 01 23*),

22) zużyte baterie, świetlówki i akumulatory (kod 20 01 21*, 20 01 33*, 20 01 34),

23) chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach oraz inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych  (kod 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80; m.in. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy), oleje i tłuszcze zawierające substancje niebezpieczne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty),

24) przeterminowane leki (kod 20 01 31*, 20 01 32),

25) zużyte opony (kod 16 01 03; pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów).

2. Na terenie PSZOK odpady gromadzone są selektywnie w odpowiednich kontenerach lub pojemnikach, bądź w innych wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

3. Pojemniki na odpady znajdujące się w PSZOK opisane są rodzajem zbieranego odpadu.

4. Do PSZOK przyjmowane są odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

5. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być właściwie zabezpieczone.

6. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, zawierających informacje o rodzaju odpadu.

7. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem, w szczególności:

1) odpadów zebranych nieselektywnie,

2) odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny,

3) odpadów niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,

4) odpadów zużytych opon pochodzących z pojazdów innych niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 14.

8. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującym przepisami prawa.

9. Dostarczający odpady może wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie po udzieleniu zgody przez obsługę PSZOK oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.

10. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK dokonuje ich rozładunku i umieszczenia w poszczególnych kontenerach lub pojemnikach we własnym zakresie.

11. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

12. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

1) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,

2) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności przestrzegania zakazu palenia i nieużywania źródeł otwartego ognia,

3) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń,

4) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

13. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów komunalnych, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

§4

1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać:

1) u osoby obsługującej PSZOK,

2) w Zakładzie Komunalnym w Bardzie, ul. Grunwaldzka 6-8, 57-256 Bardo, pod numerem telefonu 74 81 71 598,

3) w Referacie Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie pod numerem telefonu 74 8171 478 w. 57.

2. Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bardzie umieszczono na tablicy ogłoszeń Zakładu Komunalnego w Bardzie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie www.bardo.pl

W tym dziale

W serwisie

Aktualności