BARDOmiasto cudów

Home / Допомога для України

Autor:Publikacja: Redakcja

Обов’язок реєстрації громадян України та доконання обов’язкової реєстрації місця проживання

 
Szanowni Państwo,
wszyscy obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022r. przybyli na teren Gminy Bardo zobowiązani są do rejestracji swojego pobytu w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo.
НФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ !!!
Всі громадяни України, які приїхали до Ґміни Бардо після 24 лютого 2022 року зобов’язані зареєструвати своє місце перебування в Urzędzie Miasta i Gminy Bardo, який знаходиться за адресою м. Бардо, вул. Ринок 2

Ponadto każdy cudzoziemiec, który przebywa w Polsce dłużej niż 14 dni, jest zobowiązany do wykonania obowiązku meldunkowego.

Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Nie ma ono żadnego związku z prawem do lokalu. Przez zameldowanie nie nabywa się też żadnego prawa do przebywania pod danym adresem.

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Można dokonać zameldowania:

1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;

2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu.

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie, natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

Zameldowania dokonuje się w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, w formie pisemnej:

  • na pobyt czasowy – na formularzu Zgłoszenie pobytu czasowego

     

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem w/w państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego mającego trwać ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej – w tym obywatele Ukrainy- przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekracza 14 dni.

Czynności zameldowania może dokonać:

  • osoba dokonująca zameldowania – osobiście,

  • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego, udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu,

  • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie – Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste – ul. Rynek 2, tel. 74 8 171 478.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

W tym dziale

W serwisie

Aktualności