BARDOmiasto cudów

Home / Dla Mieszkańca

Autor:Publikacja: Redakcja

Programy 500+ oraz 300+

Program „Rodzina 500 plus” to świadczenie wychowawcze, którego celem będzie częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

ŚWIADCZENIE 800+

 

Od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres, który będzie trwał od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku. Wnioski te można składać wyłącznie drogą elektroniczną na kilka sposobów:

  • poprzez bezpłatną aplikację mZUS, którą można używać na urządzeniach mobilnych – telefonach komórkowych i tabletach z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację należy pobrać ze sklepów App Store lub Google Play,
  • wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia została podniesiona do 800 zł.

ŚWIADCZENIE 300+

Świadczenie „Dobry start, 300 dla ucznia to 300 zł na wyprawkę szkolną. Przysługuje ono raz
w roku bez względu na dochody, na dziecko uczące się  w szkole, aż do ukończenia przez nie
20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie to przysługuje:

– rodzicom

– opiekunom faktycznym

– opiekunom prawnym

-rodzinom zastępczym

– osobom prowadzącym rodzinne domu dziecka

– dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczym

– dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznym

– osobom uczącym się

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” przyjmowane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 6-8, w godzinach urzędowania: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek- czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00, od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku. Wnioski składane mogą być również drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.  Druki wniosków będą do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w drugiej połowie lipca.

 

W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu (drogą elektroniczną), bądź w sierpniu (drogą tradycyjną- papierową) ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2020 roku.  Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia  w przypadku wniosków złożonych w późniejszych miesiącach nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

ŚWIADCZENIE 500+

UWAGA! Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie uprzejmie przypomina że w 2020 r. nie należy składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 500 +.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres, który trwa do 31 maja 2021 r.

Na nowy okres, trwający od 01.06.2021 do 31.05.2022 r. należy złożyć kolejny wniosek.

Wnioski będzie można wówczas składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bardzie w  terminie:

  • od 1 lutego 2021 r. – w formie elektronicznej
  • od 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej

 

OGÓLNE INFORMACJE:

Jaka jest wysokość świadczenia?

Wysokość świadczenia wynosić będzie 500,00 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, jak również na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł (lub 1200,00 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym).

Kto otrzyma świadczenie?

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie rodzicom, opiekunom prawnym albo opiekunom faktycznym dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wsparcie dostanie każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców. Oznacza to, że otrzymają je zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.

Jak otrzymać świadczenie?

Ustalenie prawa do świadczenia nastąpi odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna prawnego albo opiekuna faktycznego dziecka.

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP 17 lutego 2016 roku Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci informujemy, iż wchodzi ona w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Zgodnie z przepisami powyższej ustawy,jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy (tj. do 1 lipca 2016 r.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz (tj. od 1 kwietnia 2016 r.). Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

W Gminie Bardo Program „Rodzina 500 plus” realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Treść ustawy dostępna jest w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej www.dziennikustaw.gov.pl Druki wniosków i oświadczeń można pobrać na tej stronie

Wniosek doc

Wniosek pdf

oraz w:

  • Ośrodku Pomocy Społecznej w Bardzie,
  • Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie,
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie
  • Publicznym Gimnazjum w Przyłęku,
  • u sołtysów

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku prawidłowo wypełnione wnioski będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bardzie, ul. Grunwaldzka 6-8 w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 Wszelkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 748171708.

W tym dziale

W serwisie

Aktualności