BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Nowe zasady rekrutacji do szkoły i przedszkola

 

W związku ze zmianami przepisów informujemy o nowych zasadach rekrutacji do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.

Uchwała Rady Miejskiej w Bardzie

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Bardo jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) art. 20c, art.20e oraz art. 20za, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm.) Rada Miejska w Bardzie uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Bardo.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1)  przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Bardo,

2)  rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,

3)  wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego oraz publicznej szkoły,

4)  szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową i gimnazjum dla których gmina Bardo jest organem prowadzącym,

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum dla których gmina Bardo jest organem prowadzącym.

§ 3.

 1. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Bardo do przedszkoli na dany rok szkolny odbywa się w okresie do ostatniego dnia marca każdego roku na wniosek rodziców.
 2. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Bardo do przedszkoli na dany rok szkolny odbywa się dwuetapowo. Etap pierwszy polega na przyjęciu w pierwszej kolejności dzieci realizujących obowiązek przedszkolny, dzieci z rodzin spełniających kryteria ustawowe, oraz dzieci niepełnosprawne.
 3. Wniosek składany jest tylko w przedszkolu.
 4. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, o którym mowa w ust. 2, dyrektor przeprowadza drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka do przedszkola decydują kryteria dodatkowe określone w § 5.

§ 4.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli, wyrażający wolę kontynuowania przez ich dziecko edukacji w danym przedszkolu, zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w terminie do 7 dni przed ogłoszonym przez dyrektora przedszkola początkiem rekrutacji.
 2. Deklaracje  kontynuowania edukacji przedszkolnej  wydaje i przyjmuje  dyrektor przedszkola.
 3. W przypadku nie złożenia deklaracji w określonym wyżej terminie, dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.

§ 5.

 1. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli:

1) rodzeństwo dziecka kontynuującego edukacje przedszkolną w przedszkolu – 5 punktów, (dokument potwierdzający spełnianie kryterium – dane potwierdzone przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły)

2) dziecko obojga rodziców pracujących  – 4 punkty, (dokument potwierdzający spełnianie kryterium -oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – załącznik nr 1 do uchwały)

3)  czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 3 punkty  – wpisany we wniosku

4) dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta – 2 punkty (dokument potwierdzający spełnianie kryterium -oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – załącznik nr 1 do uchwały)

 1. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do danego przedszkola należy dostarczyć do przedszkola razem z wnioskiem w terminie określonym w § 3 ust. l.
 2. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba punktów o której mowa w ust. l.
 3. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w przedszkolach/szkołach, wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które ustala kolejność przyjęcia do danego przedszkola/szkoły oraz kolejność na rezerwowej liście dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu/szkole.
 4. Losowania dokonują rodzice, którzy złożyli wnioski mające taką samą liczbę punktów.

§ 6.

 1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola rodzice zobowiązani są do zawarcia z dyrektorem umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola na dany rok szkolny w terminie do ostatniego dnia czerwca.
 2. Nie podpisanie umowy przez rodziców dziecka w terminie wskazanym w ust. l jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w przedszkolu.

§ 7.

 1. Przyjmowanie do przedszkoli dzieci, które nie uczestniczyły w procesie naboru, o którym mowa w § 3 ust. l może nastąpić tylko w przypadku wolnych miejsc, z uwzględnieniem prowadzonej przez dane przedszkole listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie.
 2. Wnioski złożone przez rodziców po okresie naboru, zostają przyjęte przez dyrektora, a dziecko umieszczone zostaje na kolejnym miejscu rezerwowej listy oczekujących, zgodnie ze spełnionymi kryteriami pierwszeństwa określonymi w § 5 ust. 1.

§ 8.

Uczniowie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz gimnazjum na dany rok szkolny, zamieszkali na terenie Gminy Bardo w obwodach tych szkół, zapisywani są z urzędu.

§ 9.

Kandydatów do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 5 punktów, (dokument potwierdzający spełnianie kryterium – dane potwierdzone przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły)

2) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu  należytej opieki – 4 punkty (dokument potwierdzający spełnianie kryterium – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – załącznik Nr 1 do uchwały)

3) wielodzietność rodziny kandydata – 2 punkty (dokument potwierdzający spełnianie kryterium – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – załącznik Nr 1 do uchwały)

4) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 5 punktów (dokument potwierdzający spełnianie kryterium – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – załącznik Nr 1 do uchwały)

5) kandydat uczęszczał do przedszkola publicznego lub publicznej szkoły znajdującego/ej się w obwodzie danej szkoły – 3 punkty (dokument potwierdzający spełnianie kryterium – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – załącznik Nr 1 do uchwały)

6) Niepełnosprawności w rodzinie kandydata – 2 punkty (dokument potwierdzający spełnianie kryterium – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – załącznik Nr 1 do uchwały)

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Bardzie 

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Bardo jest organem prowadzącym.

Z dniem 01 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół różnego typu. Nowelizacja ustawy nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacji wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie. Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych szkół.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, organ prowadzący tj. Rada Miejska w Bardzie upoważniona jest do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie. Mogą mieć one różną wagę.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Pobierz uchwałę

Zarządzenie Nr 7/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bardo.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz §14 ust. 2 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu poszczególnych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1942) Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bardo.

Lp.

Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie  uzupełniające
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 1 marca do

24 marca 2016 r.

 

 

od 4 maja do   16 maja 2016 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa wart. 20 t ust. 7 ustawy  

 

od 29 marca do 12 kwietnia 2016 r.

 

 

od 19 maja do  24 maja 2016 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych  

15 kwietnia 2016 r.

 

25 maja 2016 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 18 kwietnia do  25 kwietnia 2016 r. od 30 maja do 3 czerwca 2016 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

29 kwietnia 2016 r.

 

6 czerwca 2016 r.

 

§ 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bardo.

 Lp.

Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie  uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 21 marca do  15 kwietnia 2016 r. od 20 maja do 25 maja 2016 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa wart. 20 t ust. 7 ustawy od 18 kwietnia do 20 kwietnia 2016 r.

 

 

1 czerwca  do  7 czerwca 2016 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i   kandydatów niezakwalifikowanych 6 maja 2016 r. 8 czerwca 2016 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 9 maja do 16 maja 2016 r. od 10 czerwca do 15 czerwca 2016 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

18 maja 2016 r.

 

22 czerwca 2016 r.

 

§ 3.  

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku.

§ 4.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią Przyłęku.

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz zarządzenie

Harmonogram naboru do gimnazjum przygotowywany jest przez Kuratorium Oświaty i zostanie opublikowany niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze