BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Ogłoszenie o naborze – wyłącznie „kocioł na biomasę”

Gmina Bardo w dniu 8 marca 2019 roku rozpocznie dodatkowy nabór na wykonanie instalacji OZE w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna",

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C Projekty grantowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapraszamy osoby zainteresowane do złożenia deklaracji udziału w projekcie. Formularz dostępny jest poniżej niniejszego ogłoszenia oraz w Referacie Inwestycji I piętro, pokój nr 10 od dnia 7 marca 2019 roku. Termin składania formularzy upływa 14 marca 2019 roku. Formularze należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Bardo, Rynek 2 lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu. Lista rankingowa zostanie utworzona na podstawie kolejności zgłoszeń kompletnej deklaracji.
Nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo, w pierwszym etapie zapraszamy do złożenia tylko deklaracji udziału wraz z dokumentem poświadczającym dysponowanie nieruchomością na cele projektu. Deklarację muszą podpisać wszystkie osoby, które są właścicielami, współwłaścicielami lub osobami, które posiadają inną formę dysponowania nieruchomością. Dotyczy to również współmałżonków, jeśli w księgach wieczystych wpisani są oboje.
Do drugiego etapu zaprosimy osoby, które spełnią obligatoryjne kryteria wyboru grantobiorców. Po zakończeniu naboru zostanie ogłoszona lista osób, które zakwalifikowały się do następnego etapu. Osoby te zostaną powiadomione o tym fakcie listownie. Na spotkaniach z osobami z listy rankingowej zostaną przedstawione dalsze kroki pozyskania grantu – złożenie wniosku, podpisanie umowy o powierzenie grantu, realizacja oraz rozliczenie.

Wszelkich informacji udziela Pani Karolina Makos – Machynia 74 81 71 478 wew. 72, e-mail kmachynia@bardo.pl lub osobiście pokój nr 10, I piętro.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie grantodawcy – kocioł

Procedura realizacji

Kryteria wyboru grantobiorców

Deklaracja udziału w projekcie – pdf

Deklaracja udziału w projekcie – word

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze