BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca / Komunikaty

Autor:Publikacja: Redakcja

OGŁOSZENIE O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

 

OGŁOSZENIE O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgłosił konieczność przeprowadzenia przez Radę Miejską w Bardzie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024 – 2027.

W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Miejska w Bardzie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich w liczbie 2 osób do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2024-2027 do dnia 30 czerwca 2024 roku.            

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Rada Miejska w Bardzie dokona wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich w liczbie 2 ławników do Wydziału Pracy i ubezpieczeń społecznych.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
•  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
•  jest nieskazitelnego charakteru,
•  ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat
•  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
•  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
•  posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
•  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
•  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
•  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
•  adwokaci i aplikanci adwokaccy,
•  radcy prawni i aplikanci radcowscy,
•  duchowni,
•  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
•  funkcjonariusze Służby Więziennej,
•  radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
•  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
•  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
•  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
•  2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
•  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
•  Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

WZORY DOKUMENTÓW
Karty zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl,

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami  przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie w Biurze Obsługi Interesanta ul. Rynek 2, 57-256 Bardo

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2024 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem
tel.: 74 81 71 478

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze