BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Norbert

Czas na Bardo

 

„Czas na Bardo”, tak brzmi nazwa nowego realizowanego mikroprojektu, który otrzymał unijne dofinansowanie w ramach naboru do Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Jest to projekt typu C, realizowany z czeskim partnerem Gminą Kuks, z którą mamy bardzo dobre doświadczenie przy realizacji transgranicznych projektów.

Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym poprzez podniesienie jej jakości oraz zwiększenie odwiedzalności transgranicznego regionu. Realizacja projektu, przyczyni się do podniesienia atrakcyjności dziedzictwa kulturowego – na historycznym rynku w Bardzie powstanie stylizowany zegar, który oprócz wartości funkcjonalnych, będzie tez pełnił funkcję atrakcji turystycznej. Dzięki realizacji projektu, chcemy wzmocnić współpracę między instytucjami, społecznościami i mieszkańcami na polsko-czeskim pograniczu oraz zwiększyć wymianę doświadczeń między obu regionami a dzięki temu przybliżyć mieszkańcom Kuksu i polsko-czeskiego pogranicza atrakcje, zabytki oraz dawną historię i tradycje Barda.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

  1. Montaż stylizowanego zegara i elementów małej architektury na rynku w Bardzie.

Gmina Bardo wykona prace polegające na zamontowaniu na rynku w Bardzie stylizowanego zegara oraz elementów małej architektury, które upiększą zabytkowy rynek w Bardzie. Zakres prac będzie obejmował: przygotowanie terenu pod zamontowanie stylowego zegara, montaż zegara oraz elementów tzw. małej architektury, tj.: ozdobne ławy z donicami. Dzięki tej inwestycji Gmina Bardo podniesie atrakcyjność rynku w Bardzie, co będzie zachętą do częstszych spotkań i poprawy wzajemnych kontaktów oraz relacji partnerskich. Ponadto działanie to wzmocni i podniesie jakość poziomu współpracy społeczności lokalnych na polsko-czeskim pograniczu.

      2. Uroczyste odsłonięcie nowego zegara na rynku w Bardzie.

W uroczystości odsłonięcia zegara wezmą udział mieszkańcy z Barda oraz zaproszeni goście z czeskiego Kuksu. Podczas imprezy będą dystrybuowane materiały promocyjne: folder, ulotka, pocztówka  i mapka. Ponadto wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o projekcie oraz otrzymanym dofinasowaniu z Unii Europejskiej. Spotkanie polsko-czeskie będzie dobrą okazją do intensyfikacji współpracy transgranicznej i podniesienia jej jakości.

     3. Promocja projektu.

W trakcie realizacji projektu Gmina Bardo przeprowadzi następujące działania promocyjne: wykona drobne materiały promocyjne: folder, ulotkę, mapkę oraz widokówkę promującą projekt i zabytki w Bardzie i Kuksie. Opublikowane zostaną 2 artykuły w prasie. Projekt będzie również promowany na stronach Barda i Kuksu oraz portalu społecznościowym. Ponadto w trakcie projektu odbędzie się promocja projektu na portalu społecznościowym oraz 2 spotkania robocze (w Bardzie i Kuksie).

Mikrobeneficjent: Gmina Bardo

Projekt typu C, czeski partner projektu: Gmina Kuks

Termin realizacji: 01/2023 – 05/2023

 

Zatwierdzone przez EKS źródła finansowania są następujące:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 27 759,40 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 20 000,00 EUR

Środki finansowe z budżetu państwa: 1 176,47 EUR

Środki finansowe z budżetu gminy: 6 582,93 EUR

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice” Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

 

31 maja 2023r. na bardzkim rynku oficjalnie uruchomiono zegar miejski. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy gminy Bardo oraz czeskiego partnera projektu, gminy Kuks. Symbolicznego uruchomienia dokonali burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański oraz burmistrz Gminy Kuks Jiri Beran. Środowa uroczystość zakończyła się koncertem duetu „Skład Nietradycyjny”, który zabrał uczestników wydarzenia w podróż po świecie, śladem największych i najbardziej znanych przebojów muzyki rozrywkowej.

Warto przypomnieć, że montaż zegara miejskiego w sercu miasta to wyniki współpracy polsko- czeskiej i realizowanego projektu pn. „Czas na Bardo”.

Działania projektu obejmowały zakres prac: przygotowanie terenu pod zamontowanie stylowego zegara, wykonanie i montaż zegara oraz elementów tzw. małej architektury, tj.: ozdobnych ław z donicami. Ponadto w ramach projektu zostały wytworzone materiały promocyjne: folder, ulotka, widokówka i mini mapka, które były dystrybuowane wśród uczestników środowego wydarzenia. Spotkanie polsko-czeskie na rynku w Bardzie było również świetną okazją do intensyfikacji współpracy transgranicznej i podniesienia jej jakości oraz przybliżenie mieszkańcom Kuksu ciekawej wielokulturowej historii miasta i rynku oraz zaznajomienia się z jego zabytkami.

Projekt pn. „Czas na Bardo” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice” Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

 

Materiały promocyjne wytworzone w ramach projektu pn. „Czas na Bardo”.

Ulotka wersja polska.

Ulotka wersja czeska.

Mapka z atrakcjami Barda

Folder

Folder pobierz tutaj

W tym dziale

W serwisie

Aktualności