BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Norbert

Przez tradycję bliżej nam

 

 

„Przez tradycję bliżej nam” – taki tytuł nosi mikroprojekt transgraniczny, który realizuje Gmina Bardo.

Tytuł projektu: „Przez tradycję bliżej nam”

Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002290

Wartość projektu: 29 790,00 Euro

Okres realizacji: 01.11.2020 – 31.10.2021 (12 miesięcy)

Partnerzy projektu: Partner Wiodący – Gmina Bardo, Partner Projektu – Czeska Skalica

Dofinasowanie otrzymał mikroprojekt transgraniczny – złożony do naboru Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 – pn. „Przez tradycję bliżej nam”. W projekcie oprócz Gminy Bardo, która jest partnerem wiodącym bierze udział jeszcze czeski partner: miasto Czeska Skalica.

Głównym celem projektu jest zbudowanie trwałej i owocnej współpracy pomiędzy instytucjami po obu stronach granicy, jak i poszczególnymi mieszkańcami. Następnym celem jest nawiązanie nowej współpracy pomiędzy mieszkańcami terenów transgranicznych Polski i Czech. W trakcie wydarzeń i spotkań po obu stronach granicy nastąpi zapoznanie się z nowymi świętami i obyczajami sąsiadów.

Gmina Bardo kilka lat temu realizowała projekt o tematyce piernikowej, wówczas m.in. odbyła się konferencja piernikowa oraz ustanowiony został Rekord Polski w kategorii: „Najwięcej osób dekorujących pierniczki jednocześnie”. Połączenie naszego miasta z tradycją i historią piernika oraz odkrywanie smaków przeszłości skłoniło do realizacji kolejnego projektu transgranicznego.

W ramach niego po stronie polskiej zostanie zorganizowany Jarmark Piernikowy w Bardzie podczas którego odbędzie się parada piernikowa (podobna jaka miała miejsce przed wojną) oraz przedstawienie teatralne nawiązujące spektaklem do tradycji piernikowej. Odbędą się warsztaty snycerskie i piernikarskie. Ponadto zorganizowana zostanie wystawa poświęcona tradycji piernikowej w Bardzie oraz regionie oraz tradycji czeskiej, podczas której będą wykłady referowane przez zaproszonych prelegentów. Na potrzeby wystawy zakupione zostaną tablice na których będzie ukazana historia i tradycja bardzkiego piernika. Celem wydarzenia będzie wzajemne uczestnictwo i znajomość tradycji obu miast partnerskich. Ponadto zakupione zostaną domki wystawienniczo-promocyjne, które będą wykorzystywane poza Jarmarkiem Piernikowym również przy okazji innych wydarzeń organizowanych przez Gminę Bardo. W trakcie realizacji projektu zostanie przeprowadzony konkurs na zrobienie najładniejszego piernika, wykonane ulotki i foldery promocyjne, oraz gadżety (kubki, torby bawełniane, koszulki promocyjne). Po stronie czeskiej zostanie zorganizowane wydarzenie kulturalne Jarmark Barunki, zgodne z tradycją przemysłu tekstylnego w mieście Czeska Skalica ale także z innymi tradycjami, które przybliżą je odwiedzającym miasta partnerskie. Będą to jednodniowe targi z bogatym programem kulturalnym podczas którego zostanie zaprezentowana tradycja piernikowa Barda.

Wartość projektu dla Gminy Bardo to kwota 21 650,00 Euro, z czego wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 18 402,50 Euro, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Natomiast z Budżetu Państwa dofinansowanie wynosi 1 082,50 Euro. Wkład Gminy Bardo to jedynie 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Realizacja projektu „Przez tradycję bliżej nam” będzie trwała 12 miesięcy w okresie: 01.11.2020r – 31.10.2021r.

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

 

 

„Přes tradice k sobě blíže“ – tak zní název přeshraničního mikroprojektu realizovaného gminou Bardo.

Název projektu: „Přes tradice k sobě blíže“

Číslo projektu: CZ.11.4.120 / 0,0 / 0,0 / 16_008 / 0002290

Hodnota projektu: 29 790,00 EUR

Doba realizace: 1. 11. 2020 – 31. 10. 2021 (12 měsíců)

Partneři projektu: Vedoucí partner – Gmina  Bardo, Partner projektu – Česká Skalica

Spolufinancování získal přeshraniční mikroprojekt – předložený do výzvy programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 – s názvem ” Přes tradice k sobě blíže” Kromě Gminy Bardo, která je hlavním partnerem, je součástí projektu také český partner: město Česká Skalica.

Hlavním cílem projektu je vybudovat trvalou a plodnou spolupráci mezi institucemi na obou stranách hranice a jednotlivými obyvateli. Dalším cílem je navázání nové spolupráce mezi obyvateli příhraničních oblastí Polska a České republiky. Při akcích a setkáních na obou stranách hranice se seznámíte s novými svátky a zvyky sousedů.

Gmina Bardo před pár lety realizovala projekt perníku, v té době mj. se konala perníková konference a byl vytvořen polský rekord v kategorii: „Nejvíce lidí současně zdobí perníčky“. Spojení našeho města s tradicí a historií perníku a objevování chutí minulosti podnítilo realizaci dalšího přeshraničního projektu.

V jeho rámci polská strana uspořádá Perníkový jarmark v Bardu, v rámci kterého proběhne perníkový průvod (obdobný jako před válkou) a divadelní představení odkazující na perníkovou tradici s představením. Proběhnou řezbářské a perníkářské dílny. Kromě toho bude uspořádána výstava věnovaná perníkové tradici v Bardu a regionu i české tradici, během níž budou přednášet pozvaní řečníci. Pro účely výstavy budou zakoupeny tabule, které přiblíží historii a tradici perníkové chaloupky Bardo. Cílem akce bude vzájemná účast a poznání tradic obou partnerských měst. Kromě toho budou zakoupeny výstavní a propagační domy, které budou kromě Perníkového jarmarku využívány také u příležitosti dalších akcí pořádaných Gminou Bardo. V průběhu realizace projektu bude probíhat soutěž o nejhezčí perník, reklamní letáky a leporela a vychytávky (hrnky, bavlněné tašky, reklamní trička). Na české straně se bude konat kulturní akce s názvem Barunkův jarmark v souladu s tradicí textilního průmyslu ve městě Česká Skalica, ale i s dalšími tradicemi, které je přiblíží k návštěvě partnerských měst. Půjde o jednodenní jarmark s bohatým kulturním programem, při kterém se představí bardská perníková tradice.

Hodnota projektu pro Gminou Bardo je 21 650,00 EUR, z toho výše spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 18 402,50 EUR, což je 85 % celkových způsobilých výdajů. Na druhou stranu spolufinancování ze státního rozpočtu činí 1 082,50 EUR. Příspěvek Gminy Bardo je pouze 10 % z celkových způsobilých výdajů.

Realizace projektu ” Přes tradice k sobě blíže” potrvá 12 měsíců v období: 1.11.2020 – 31.10.2021.

 

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj,

realizovaného z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020

a také ze státního rozpočtu, prostřednictvím Euroregionu Glacensis „Překračujeme hranice“

 

 

Święto Bardzkiego Piernika za nami!

 

W piękny, słoneczny dzień, 20 czerwca w Bardzie odbyło się I Święto Bardzkiego Piernika.

Niedzielne świętowanie rozpoczęło się od barwnej parady historycznej ulicami naszego miasteczka. Parada wyruszyła z pl. Kasztelańskiego i podążyła ul. Kolejową, Główną, aż do Rynku.

Uczestnikom parady towarzyszyły brzmienia muzyki dawnej, aktorzy i komedianci, którzy w trakcie parady odgrywali zabawne scenki. Ważnym elementem parady był także domek piernikowy, stanowiący nawiązanie do domku, który tradycyjnie wędrował z mieszkańcami Warthy do 1945 roku.

Po dotarciu do Rynku, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bardzie Barbarą Strzelec przekazali piernikowe serce na ręce Pani Martiny Zálišovej reprezentującej Czeską Skalicę, partnera projektu. Tym samym wspólnie dokonali oficjalnego otwarcia I Święta Piernika.

Ponadto udział w uroczystości wzięli: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Gwóźdź, delegacja z partnerskiej gminy Tarnowo Podgórne z wójtem Tadeuszem Czajką, burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk, burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak, prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Czesław Kręcichwost, delegacja z miasta partnerskiego Czeskiej Skalicy z zespołem folklorystycznym Barunka, wiceburmistrz Miasta i Gminy Bardo Rafał Batóg oraz radni Rady Miejskiej w Bardzie.

Po oficjalnym otwarciu Święta Piernika rozpoczął się zaplanowany na ten dzień program artystyczny. Na scenie I Święta Piernika wystąpili „Mały Wiolinek”, „Żniwa”, „Barunka” z Czeskiej Skalicy, Ziębicka Orkiestra Mandolinistów oraz Kapela Bożków. Dla dzieci przygotowany został spektakl lalkowy pt. „Jaś i Małgosia”. Nastąpiło także rozstrzygnięcie w konkursu piernikowego.

Przybyli do Barda goście oraz spacerujący mieszkańcy mieli także niepowtarzalną okazję podziwiać obrazy i zdjęcia autorstwa Kamili Blechinger i Joanny Kumeli oraz grupy malarskiej pod kierownictwem Michała Rajczakowskiego, którzy specjalnie na ten dzień otworzyli „Galerię Jednego Dnia”. Wystawione prace prezentowały Bardo okiem ich twórców.

Natomiast od 14.30 dostępne były dla wszystkich uczestników zajęcia warsztatowe: ceramiczne, snycerskie i piernikarskie.

W tym samy czasie w klasztorze Ojców Redemptorystów odbywały się prelekcje prowadzone przez specjalizujących się w historii tradycji piernikarskich etnografów, można było obejrzeć wystawę zabytkowych form piernikowych oraz zapoznać się z historią bardzkiego piernika, która umieszczona została na tablicach wykonanych specjalnie na tę okazję.

Wszystkim wydarzeniom towarzyszył także jarmark produktów regionalnych, który mieścił się w nowo zrewitalizowanym łączniku pomiędzy Rynkiem a ul. Główną.

I Święto Piernika odbyło się dzięki współpracy polsko- czeskiej Gminy Bardo oraz Czeskiej Skalicy w ramach pozyskanego za pośrednictwem Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis dofinansowania projektu pod nazwą „Przez tradycję bliżej nam”.

Organizacja Święta Piernika nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie i pomoc wielu osób i instytucji. W związku z tym pragniemy złożyć serdecznie podziękowania za pomoc w organizacji:

– Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu im. KEN w Bardzie oraz dzieciom i rodzicom,

– Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie,

– Jarosławowi Żurawskiemu- dyrektorowi Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach,

– Zakładowi Komunalnemu w Bardzie,

– Ochotniczej Straży Pożarnej z Barda i Przyłęku,

– Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich,

– Ojcu Rektorowi Sylwestrowi Cabale,

– Nadleśnictwu Bardo Śląskie,

– Panu Krzysztofowi Wiszowatemu,

– Kamili Blechinger, Joannie Kumeli i Michałowi Rajczakowskiemu,

– oraz piernikarni Fabryka Bardzkie Pierniki.

 

Ponadto wszystkim Mieszkańcom, Gościom i Turystom, którzy uczestniczyli w piernikowym wydarzeniu bardzo dziękujemy za obecność i zapraszamy za rok!

Wydarzenie pn. „Jarmark Piernikowy” realizowane jest w ramach projektu pn. „Przez tradycję bliżej nam”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.                

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

 

Festival perníku Bardo je za námi!

Za krásného slunečného dne, 20. června, se v Bardu konal 1. ročník festivalu perníku Bardo.

Nedělní slavnost začala pestrým historickým průvodem ulicemi našeho města. Průvod začal od pl. Kasztelański a následoval ul. Kolejowa, Główna, až na Tržní náměstí.

Účastníky průvodu doprovázely zvuky staré hudby, herci a komici, kteří během průvodu hráli vtipné scénky. Důležitým prvkem průvodu byla také perníková chaloupka, která je odkazem na dům, který do roku 1945 tradičně putoval s obyvateli Warhy.

Po příchodu na Tržní náměstí starosta města a obce Bardo Krzysztof Żegański spolu s předsedkyní městské rady Bardo Barbarou Strzelec předali perníkové srdce paní Martině Zálišové zastupující Českou Skalici, partnera projektu. Společně tak slavnostně zahájili 1. ročník Slavností perníku.

Ceremoniálu se navíc zúčastnili: Marcin Gwóźdź, poslanec parlamentu Polské republiky, delegace z partnerské obce Tarnowo Podgórne s předsedou obce Tadeuszem Czajkou, starostou města Złoty Stok Grażyna Orczyk, starostou Międzylesie Tomaszem Korczakem, předseda představenstva Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis, Czesław Kręcichwosta z partnerského města Česká Skalica s folklorním souborem Barunka, místostarosta města a obce Bardo Rafał Batóg a radní Městské rady v Bardu .

Po oficiálním zahájení Slavností perníku začal umělecký program plánovaný na tento den. Na pódiu 1. perníku vystoupily „Mały Wiolinek”, „Harvest”, „Barunka” z České Skalice, Ziębicka Orkiestra Mandolinista a Kapela Bożków. Pro děti bylo připraveno loutkové divadlo. „Jaś a małgosia”. Došlo i na vyrovnání v perníkové soutěži.

Hosté, kteří do Bardu přišli, a chodící obyvatelé měli také jedinečnou příležitost obdivovat obrazy a fotografie Kamily Blechinger a Joanny Kumely a malířské skupiny pod vedením Michała Rajczakowského, která speciálně pro tento den otevřela „Galerie jednoho dne“. Vystavená díla představila Bardo očima jejich tvůrců.

Naopak od 14:30 byly pro všechny zúčastněné k dispozici dílny keramiky, řezbářství a perníku.

Zároveň se v klášteře otců redemptoristů konaly přednášky etnografů specializujících se na historii perníkářských tradic, mohli jste zhlédnout výstavu historických perníkářských podob a seznámit se s historií perníku v Bardu, který byl umístěn na tabulích. vyrobeno speciálně pro tuto příležitost.

Všechny akce doprovázel veletrh regionálních produktů, který se nacházel v nově revitalizované spojnici mezi Tržním náměstím a ul. Hlavní.

  1. ročník perníkových slavností se uskutečnil díky spolupráci Polsko-české obce Bardo a České Skalice v rámci spolufinancování projektu s názvem „Tradicí blíž k nám“, získaného prostřednictvím Sdružení Euroregionu Glacensis.

Organizace Slavností perníku by se neobešla bez podpory a pomoci mnoha lidí a institucí. Proto bychom Vám rádi poděkovali za Vaši pomoc při organizaci:

– Školní a předškolní tým pro ně. KEN in Bardo, stejně jako děti a rodiče,

– Kulturní centrum a knihovna v Bardu,

– Jarosław Żurawski – ředitel Muzea vybavení domácnosti v Ziębicích,

– Městský závod v Bardu,

– Sbor dobrovolných hasičů z Bard a Przyłęk,

– Okresní policejní ředitelství Ząbkowice Śląskie,

– rektor otec Sylwester Cabala,

– Lesní inspektorát Bardo Śląskie,

– Pan Krzysztof Wiszowaty,

– Kamila Blechinger, Joanna Kumela a Michał Rajczakowski,

– a perník Fabryka Bardzkie Pierniki.

 

Dále bychom rádi poděkovali všem obyvatelům, hostům a turistům, kteří se perníkové akce zúčastnili, za jejich přítomnost a zveme vás na příští rok!

Akce s názvem „Perníkový jarmark“ se koná v rámci projektu s názvem „Tradičně jsme k nám blíž“, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj realizovaným v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 a státním rozpočtem prostřednictvím Euroregionu Glacensis „Překročení hranic“.

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

 

Druga edycja Święta Piernika w Bardzie – 26 czerwca 2022r.

Piękna słoneczna niedziela w Bardzie to kolejny dzień imprez w naszym mieście – tym razem wszystko rozpoczęło się na rynku od Retro Parady Piernikowej, gdzie uczestnicy ubrani byli w stroje lat 30-tych ubiegłego wieku, był domek piernikowy otoczony piekarczykami i całą piernikową świtą. Po drodze mijaliśmy piękne banery ukazujące dawne piernikarnie i zajazdy w Bardzie.

Po dotarciu na boisko sportowe były występy wokalne, koncerty, programy artystyczne z udziałem najmłodszych, warsztaty piernikowe i snycerskie, przeboje lat 20-tych i 30-tych, które zaprezentował Sunny Swing z Czech i przeboje muzyki rozrywkowej Kobra Party z Pragi a także wiele innych atrakcji…

Przypomnijmy, że wydarzenie pn. „Święto Bardzkiego Piernika” zapoczątkowane zostało w ramach realizacji projektu pn. „Przez tradycję bliżej nam” w 2021 roku., który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

 

Święto Piernika w Bardzie – III edycja!

Wszystko zaczęło się w sobotnie słoneczne popołudnie na rynku w Bardzie 24 czerwca 2023r., gdzie po krótkiej inscenizacji Jasia i Małgosi, barwna parada piernikowa, wyruszyła ulicami miasta w kierunku boiska sportowego.

Tym razem uczestnicy ubrani byli w stroje postaci z bajek, był domek piernikowy otoczony piekarczykami i całą piernikową świtą oraz prowadząca korowód Magdalena Topolanek. Dzieci trzymały piękne kolorowe balony, które wyglądem przypominały piernikowe ciastka. Po drodze mijaliśmy piękne banery ukazujące dawne miejscowe piernikarnie i cukiernie, nawiązujące do tradycji i historii piernika w Bardzie.

Po dotarciu na miejsce i krótkich przemówieniach Burmistrz Miasta i Gminy w Bardzie Krzysztof Żegański wraz z Barbarą Strzelec przewodniczącą RM oficjalnie otworzyli Dni Barda. Na scenie nie mogło zabraknąć przedstawicieli zaprzyjaźnionych gmin, m.in. z Tarnowa Podgórnego z Wójtem Tadeuszem Czajką na czele, którzy wcześniej wspólnie z urzędnikami z Barda brali udział w bajkowo-piernikowej paradzie. Następnie odbyły się występy wokalne, koncerty, programy artystyczne z udziałem najmłodszych, warsztaty piernikowe i snycerskie.

Przypomnijmy, że wydarzenie pn. „Święto Bardzkiego Piernika” zapoczątkowane zostało w ramach realizacji projektu pn. „Przez tradycję bliżej nam” w 2021 roku., który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

 

 

W tym dziale

W serwisie

Aktualności