BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Norbert

Rewitalizacja transgranicznego mostu w Bardzie

 

Tytuł projektu: „Rewitalizacja transgranicznego mostu w Bardzie”.

Nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002494

Wartość projektu: 41 825,00 Euro

Okres realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2022 (12 miesięcy)

Wartość projektu to kwota 41 825,00 Euro. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 30 000,00 Euro, natomiast z Budżetu Państwa 1 764,70 Euro. Wkład własny Gminy Bardo to 10 060,30 Euro.

Jest to projekt samodzielny tzw. typu C, który realizowany będzie tylko po polskiej stronie, jednak przygotowywany był we współpracy z Revitalizace Kuks z Czech, z którym Gmina Bardo ma bardzo dobre doświadczenia w realizacji wspólnych projektów.

Realizacja działań projektowych przez Gminę Bardo będzie polegała na rewitalizacji zabytkowego mostu na rzece Nysa Kłodzka wraz z odtworzeniem postumentu pod historyczny pomnik – figury „Chrystusa ukrzyżowanego”. Przyczyni się to do poprawy dostępności wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz podniesienia jego atrakcyjności. Wpłynie również na zwiększenie ruchu turystycznego z Polski i Czech ułatwiając odwiedzającym poznanie historii transgranicznego mostu. Ponadto projekt przyczyni się do rozwijania więzi kulturowych partnerskich miejsc: zabytkowego Barda i barokowego Kuksu. Oprócz działań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu wykonane zostaną drobne materiały promocyjne (ulotka i widokówka), na dwóch bilbordach będzie promowany most i projekt, publikowane będą artykuły w prasie. Na zakończenie projektu zaplanowano uroczystość otwarcia zrewitalizowanego mostu gdzie uczestnikami będą mieszkańcy Barda i goście z Czech.

Gmina Bardo, przy pomocy środków zewnętrznych i własnych, w kolejnych etapach rewitalizacji mostu zamierza przywrócić historyczny pomnik „Chrystusa ukrzyżowanego” a także zainstalować iluminację świetlną.

W tym dziale

W serwisie

Aktualności