BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Marta

Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Głównym celem projektu jest przygotowanie terenów inwestycyjnych dla potrzeb utworzenia Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Bardo.

W ramach zadania zaplanowano uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, kompleksowe uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz budowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (parkingu).

Projekt „Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Po zrealizowaniu projektu powstała strona internetowa poświęcona powstałym terenom inwestycyjnym http://www.bardodobrainwestycja.pl

 

W wrześniu 2016 r. Gmina Bardo złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu operacyjnego RPDS – RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 1 – 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 3 – 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, typ projektu 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych, dla przedsięwzięcia pn. „Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”.

5 licpa 2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie zawierająca w sobie poniższe zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie w ciągu drogi publicznej – ulicy Lipowej oraz drogi dojazdowej dz. nr 5, obręb Bardo sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach zadania pn” Budowa infrastruktury technicznej wodnokanalizacyjnej i drogowej wraz z oświetleniem ulicznym dla terenów turystyczno-rekreacyjnych w Bardzie” . Zakres obejmował:
w zakresie infrastruktury technicznej:
• Wodociąg z rur PE RC100, SDR11 PN16 d90mm, L = 19,20m
• Wodociąg z rur PE RC100, SDR11 PN16 d110mm, L = 15,70m
• Wodociąg z rur PE RC100, SDR11 PN16 d160mm, L = 675,20m
Na cele projektu założono wydajność sieci wodociągowej jak dla jednostek osadniczych do 2000 osób czyli 5[l/s]. Z uwagi na zabudowę obiektów wymagających do celów p.poż Q=20[l/s] zaprojektowano sieć wodociągową o większych parametrach wydajności i ciśnienia.
Na sieci wodociągowej, dla celów przeciwpożarowych zabudowano 6 hydrantów nadziemnych o śr. DN 80mm.
• Sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8, UD (o wydłużonym kielichu) d200*5,9mm, L=530,50m
• Sieć kanalizacji deszczowej PVC-U SN8, UD (o wydłużonym kielichu) d200*5,9mm, L=30,90m
• Sieć kanalizacji deszczowej PVC-U SN8, UD (o wydłużonym kielichu) d315*9,2mm, L=529,60m
• Zarurowanie odcinka rowu PVC-U SN8, UD (o wydłużonym kielichu) d500*14,6mm. L=160,20m
• Regulacja istniejącego rowu narzutem kamiennym na odcinku L= 105,00m

2. Budowa parkingu na 80 stanowisk postojowych o powierzchni około 0,2 ha w granicach działki nr 6, obręb Bardo.
Zakres inwestycji obejmował wykonanie robót drogowych związanych z budową nawierzchni chodnika, jezdni manewrowych i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej wraz z
niezbędnymi robotami ziemnymi oraz kanalizacją deszczową, oświetleniem i obiektami małej architektury.
W dniu 15.10.2018 roku Wykonawca: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne w Ząbkowicach Śl. Spółka z o.o. ul. Melioracyjna 3, 57-200 Ząbkowice Śl. Konsorcjant: FABER S. Pawlik, M. Pawlik Spółka Jawna ul. Cukrownicza 8, 57-200 Ząbkowice Śl. zrealizował dwa powyższe zadania.
– umowa nr 001/18-02 o roboty budowlane z dnia 2.02.2018r.
– wartość umowna robót wraz z aneksem – 1 971 265,80 złotych brutto

3. Budowa stacji transformatorowej wraz z linią kablową od złącza kablowego na granicy działek inwestycyjnych w celu późniejszego zasilania mających powstać obiektów kubaturowych.
W dniu 9.11.2018 roku Wykonawca: JAMP Sp. z o.o. Ul. Zajączkowska 1, 51-180 Wrocław zrealizował przyłącze elektroenergetyczne polegające na budowie stacji transformatorowej kontenerowej 20/04 kV pf.p 250/420 z transformatorem olejowym o mocy 630 kVa oraz przyłącza kablowego 20 kV typu 3x1x120 mm2 XRUHAKXs (L=150m) wraz z zasilaniem przyłączem kablowym 0,4 kV typu YAKXS 4x1x240 mm2 (L=60m) ze stacji transformatorowej do złącza kablowego.
– umowa nr 011/18-03 o roboty budowlane z dnia 6.03.2018r.
– wartość umowna robót wraz z aneksem – 259 016,14 złotych brutto

Wyżej wymienione inwestycje miały na celu uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę terenu oznaczonego jako dz. nr 1, 2/2 oraz 6, obręb Bardo, na którym lokalizowane będzie „Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”.

Zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie podstawowe ww. działek to tereny usług aktywizacji gospodarczej, turystyki medycznej i aktywnej na wydzielonych działkach, dla których ustala się:
1) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz zielenią,
2) ustala się jako przeznaczenie podstawowe:
a) usługi pensjonatowe, hotelarskie, handlu i gastronomii,
b) usługi turystyki medycznej i aktywnej,
c) inkubatory przedsiębiorczości
d) zieleń urządzona,
3) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12m licząc od poziomu terenu w miejscu pomiaru do najwyższego punktu dachu,
b) ustala się dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci, o spadkach połaci dachowych 25°- 45°, o pokryciu dachówką ceramiczną lub cementową,
c) powierzchnia zabudowy kubaturowej nie może być większa niż 50% działki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% działki budowlanej,
e) intensywność zabudowy 0,1 – 0,5,
f) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej 3000 m2,
g) w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych,
h) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną,
4) postuluje się wymóg tworzenia zabudowy o cechach historycznej lokalnej zabudowy, ze względu na walory widokowe.
5) linie zabudowy w następujących odległościach zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu oraz przepisami odrębnymi:
a) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy KDD.
b) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy KDW.

Wielkość oraz położenie nieruchomości przeznaczonych do zainwestowania będzie indywidualnie uzgadniana z potencjalnymi inwestorami tak aby stworzyć jak najbardziej dogodne warunki odpowiednie dla zakresu planowanych inwestycji.

W ramach realizacji projektu zaplanowano również działania promocyjne. Których efektem będzie znalezienie inwestora, który będzie prowadził działalność gospodarczą na wskazanych terenach.
W ramach promocji powstała strona internetowa http://www.bardodobrainwestycja.pl , film promocyjny, ulotki. Ukazały się materiały prasowe i telewizyjne. Ostatnim etapem jest konferencja prasowa podsumowująca cały szereg działań przeprowadzonych w ramach projektu.

W tym dziale

W serwisie

Aktualności