BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Norbert

Spotkajmy się na rowerze w Bardzie

 

„Spotkajmy się na rowerze w Bardzie”, tak brzmi nazwa nowego mikroprojektu, który będzie realizować Gmina Bardo w ramach naboru do Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Jest to projekt typu C, realizowany z nowym czeskim partnerem Dobrowolnym Stowarzyszeniem Gmin DSO Kladska Stezka, zrzeszającym miasta i gminy regionu przygranicznego: Czeską Skalicę, Nachod, Jaromierz, Nahorany, Velká Jesenice,  Rychnovek, Provodov Šonov. Stowarzyszeniu przewodniczy Czeska Skalica, z którą mamy bardzo dobre doświadczenie przy realizacji transgranicznych projektów.

Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym poprzez podniesienie jej jakości oraz zwiększenie odwiedzalności regionu przygranicznego. Projekt ma również na celu pokonanie barier językowych i kulturowych a poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu przyczynić się do zbliżenia mieszkańców obu krajów między sobą. Na podstawie dobrych doświadczeń z przeszłości wybraliśmy jako środek transgraniczne spotkania rowerowe w Bardzie. Wspierać one będą aktywny tryb życia, będą dostępne dla szerokiej grupy zainteresowanych, umożliwią poznanie atrakcyjnych miejsc w regionie. Ponadto w ramach projektu zostanie utworzona/oznakowana nowa ścieżka rowerowa, którą w trakcie spotkań rowerowych będą mogli poznać partnerzy projektowi.

Dzięki realizacji projektu zostanie zacieśniona współpraca między Bardem i czeskim stowarzyszeniem gmin DSO Kladská Stezka, a chęć poznania wspólnej kultury i walorów turystycznych w tym tras rowerowych, skłoni do częstszego wzajemnego odwiedzania się przez mieszkające tam społeczności. Podniesie również jakość poziomu współpracy oraz wpłynie na trwałe relacje społeczności Barda z czeskim partnerem, również po zakończeniu realizacji projektu. Projekt ma również doprowadzić do promocji turystyki rowerowej obu partnerów.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących poddziałań:

  1. Oznakowanie nowej trasy rowerowej.

Wykonany zostanie system oznakowania na nowej trasie rowerowej, która będzie liczyła ok. 8 km. Trasa będzie pętlą, której początek i zakończenie planuje się w sąsiedztwie parkingu przy ul. Lipowej obok wjazdu na singletrack „Pętla Hrabiowska”. Ponadto zostanie posadowiona nowa tablica informująca o szlakach rowerowych w gminie Bardo.

  1. Organizacja imprezy i wycieczka rowerowej w Bardzie.

Gmina Bardo zorganizuje imprezę rowerową w Bardzie, która jednocześnie będzie oficjalnie  rozpoczynać sezon rowerowy na naszym terenie, podczas której będzie zapewniony pomiar czasu, pakiety startowe i posiłek regeneracyjny dla każdego uczestnika oraz gadżety promocyjne i nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników. Towarzysząco będzie zapewniony mini tor samochodowy po którym poruszać się będą auta zasilane energią wytworzoną wskutek pedałowania oraz stanowiska z sokami które wyciskane będą wcześniej w/w energią. Ponadto Gmina Bardo zorganizuje wycieczkę integrującą i ukazującą walory przyrodnicze i kulturowe Barda. Zarówno w imprezie rowerowej jak i wycieczce weźmie udział również partner czeski projektu.

  1. Promocja projektu

W trakcie realizacji projektu Gmina Bardo przeprowadzi następujące działania promocyjne:

– wykona drobne materiały promocyjne: folder i ulotkę promującą projekt i trasy rowerowe Barda,

– zostaną opublikowane 2 artykuły w prasie,

– promocja imprezy rowerowej w Bardzie na wynajętej tablicy wielkoformatowej przy drodze krajowej nr 8,

– promocja projektu na portalu na stronach www Barda i DSO Kladská stezka i portalach społecznościowych.

 

Warto zaznaczyć, że całkowity koszt Gminy Bardo w ramach realizacji projektu to kwota 1 915,50 euro czyli tylko 10% wartości projektu.

Mikrobeneficjent: Gmina Bardo

Projekt typu C, czeski partner projektu: Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka (Dobrowolne Stowarzyszenie Gmin Kłodzka Ścieżka)

Termin realizacji: 02/2023 – 05/2023

Zatwierdzone przez EKS źródła finansowania są następujące:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 19 155,00 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 16 281,75 EUR

Środki finansowe z budżetu państwa: 957,75 EUR

Środki finansowe z budżetu gminy: 1 915,50 EUR

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice” Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

 

Materiały promocyjne wytworzone w ramach projektu pn. „Spotkajmy się na rowerze w Bardzie”.

Ulotka wersja polska.

Ulotkę PL pobierz tutaj

Ulotka wersja czeska.

Ulotkę CZ pobierz tutaj

Folder „Spotkajmy się na rowerze w Bardzie”

Folder pobierz tutaj

 

 

W tym dziale

W serwisie

Aktualności