BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Norbert

Szkoła marzeń w gminie Bardo

 

Ogólne informacje o projekcie

Gmina Bardo po raz kolejny uzyskała dofinansowanie na zwiększenie efektywności edukacji w szkole podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardo z filią w Przyłęku.

Wartość najnowszego projektu wynosi 489 995,75 zł, w tym dofinansowanie 416 495,75 zł. Należy tu podkreślić, że wkład własny jest w całości w formie rzeczowej, niepieniężnej, dzięki czemu nie obciąża to budżetu gminy i szkoły.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez 12 miesięcy i rozpocznie się jeszcze w obecnym roku szkolnym 2021/2022.

Cel i zakres rzeczowy projektu

CEL GŁÓWNY: wzrost kompetencji kluczowych u 121 uczennic i 115 uczniów (razem 236 osób) z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z filią w Przyłęku. Suma uczestników projektu to liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, którą zaplanowano na 134 kobiety i 134 mężczyzn, w tym 7 osób to rodzice uczniów wymagających wsparcia terapeutycznego. Założono, że 90% uczestników osiągnie w/w efekt.

Cele pośrednie – wzrost poziomu wiedzy uczniów i uczennic szkoły z nauk matematyczno-przyrodniczych i robotyki; wzrost poziomu wiedzy uczniów i uczennic z języków obcych; zmniejszenie deficytów rozwojowych dzięki zajęciom logopedycznym i terapeutyczno-korekcyjnym oraz konsultacjom z rodzicami; wzrost przystosowania do nauki w Polsce dzieci cudzoziemców i Polaków zza granicy.

Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia szkolne oraz pozaszkolne dla uczniów i uczennic od pierwszej do ostatniej klasy szkoły podstawowej. Rodzaje zajęć:

  • rozwijające kompetencje kluczowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i robotyki dla dzieci zdolnych i zainteresowanych poszerzeniem umiejętności. Zajęcia przyrodnicze będą organizowane w trybie doświadczalnym, także w ośrodkach edukacyjnych poza szkołą np. w laboratoriach uczelni wyższych i placówkach badawczo-naukowych.
  • redukujące deficyty rozwojowe: terapia psychologiczno-pedagogiczna, logopedyczne;
  • wyrównawcze dla dzieci wymagających dodatkowego wsparcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz języka polskiego dla cudzoziemców

Zapraszamy uczniów i uczennice do udziału w zajęciach, których rozpoczęcie jest planowane już w kwietniu 2022 roku.

W tym dziale

W serwisie

Aktualności