BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

XV Edycja Programu „Stypendia Pomostowe” dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 2016 r.

 

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu. 

Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

OFERTA PROGRAMU

W ciągu 14 lat Program Stypendiów Pomostowych przekształcił się w rozbudowany system stypendialny, w ramach którego przyznawanych jest 6 różnych stypendiów na studia. Stypendia na I rok studiów stanowią  furtkę do programu stypendiów na kolejne lata nauki. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą, staży za granicą i w kraju, stypendiów doktoranckich oraz warsztatów psychologicznych.

DLA KOGO STYPENDIA NA STUDIA?

O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym, pochodzący ze wsi i małych miast do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach, osiągający dobre wyniki w nauce. Adresatami Programu jest młodzież pochodząca z rodzin pracowników dawnych PGR, uczestnicy finałów olimpiad przedmiotowych, wychowankowie rodzin zastępczych i państwowych domów dziecka oraz młodzi ludzie rekomendowani przez lokalne organizacje pozarządowe uczestniczące w Programie.

O stypendia na starsze lata studiów mogą się ubiegać stypendyści pomostowi, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Na starszych latach wysokość stypendiów jest zróżnicowana.

EFEKTY

W ramach Programu przyznano dotąd ponad 19.500 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 14.100 na I rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel 92 miliony zł.

Kandydaci na stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja będzie aktywna od 1 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00, następnie wydrukowany z systemu wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do najbliższego względem zamieszkania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych do 24 sierpnia 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Źródło: www.stypendia-pomostowe.pl

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze