BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Zaproszenie na XV Sesję Rady Miejskiej

 

Zapraszam na XV Sesję Rady Miejskiej w Bardzie, która odbędzie się w dniu

16 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Powołanie sekretarza obrad.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej.
  6. Zatwierdzenie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej.
  7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.
  8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
  9. Podjęcie uchwał w/s przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi:

a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w/s opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Gminy Bardo za rok 2015,

b) odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie opinii Komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2015,

c) odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Bardzie wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo z tytułu wykonania  budżetu gminy Bardo za rok 2015,

d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w/s opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo,

e) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo,

f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2015,

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo za rok 2015.

  1. Omówienie i podjęcie pozostałych uchwał:

a) zmieniającą uchwałę nr X/67/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s budżetu gminy Bardo na rok 2016 r.

b) zmieniającą uchwałę nr X/68/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s wieloletniej prognozy finansowej gminy Bardo

c) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bardo

d) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bardo

e) w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi publicznej ul. Polnej na terenie miasta Bardo,

f) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych zgłoszonych na kadencję 2016 – 2019 w wyborach uzupełniających,

g) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,

h) zmieniającą uchwałę Nr XX/136/12 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bardo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

i) zmieniającą uchwałę Nr XXI/144/12 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bardo na stałe obwody głosowania.

11. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

12. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zakończenie obrad.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze