BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Zaproszenie na XVI Sesję Rady Miejskiej w Bardzie

 

Informuję, że  XVI Sesja Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Powołanie Sekretarza obrad.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.
  6. Zatwierdzenie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.
  7. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.
  8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
  9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały nr X/67/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s budżetu Gminy Bardo na 2016 r.,

b) w sprawie zmiany uchwały nr X/68/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

d) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 r.,

e) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

f) w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

g) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bardo,

h) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,

i) w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bardo oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Bardo,

j) w sprawie wyborów uzupełniających ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na kadencję 2016 – 2019,

10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze