BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Zapytanie ofertowe I Gminnej Spółki Wodnej

 

Gminna Spółka Wodna w Bardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Roboty konserwacyjne rowów Gmina Bardo 2016”

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
1. PROCEDURA:
– art.4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. PRZEDMIOT:

Sposób i zakres robót określa opis wykonania robót .

  1. Lokalizacja (miejscowość/obręb) Grochowa

Rodzaj robót: Konserwacja gruntowna rowów melioracji szczegółowych obejmująca odmulenie dna rowów przy maksymalnym zamuleniu do 40 cm, naprawa skarp rowów, rozplantowanie /wywóz urobku w postaci namułu gałęzi itp .wykoszenie skarp i porostów z dna. Wydobycie z dna rowów roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30%.

Zakres rzeczowy prac (km/ha/szt.) rów  melioracyjny długość  280 mb

Numery działek/oznaczenie rowu –działka nr ew. gruntu 179,

  1. Lokalizacja (miejscowość/obręb) Przyłęk
    a)Rodzaj robót: Konserwacja gruntowna rowów melioracji szczegółowych obejmująca odmulenie dna rowów przy maksymalnym zamuleniu do 40 cm, naprawa skarp rowów, rozplantowanie /wywóz urobku w postaci namułu gałęzi itp wykoszenie skarp i porostów z dna. Wydobycie z dna rowów roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30%.

Zakres rzeczowy prac (km/ha/szt.)  rów RC długość  432 mb

Numery działek/oznaczenie rowu – rów 499/1, 499/2.

b) Rodzaj robót: Konserwacja gruntowna rowów melioracji szczegółowych obejmująca odmulenie dna rowów przy maksymalnym zamuleniu do 40 cm, naprawa skarp rowów, rozplantowanie /wywóz urobku w postaci namułu gałęzi itp wykoszenie skarp i porostów z dna. Wydobycie z dna rowów roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30%

Zakres rzeczowy prac (km/ha/szt.)  rów R4 długość  1370 mb

Numery działek/oznaczenie rowu – działki nr ew. gruntu 458/2, 4462/1, 55, 54/1.

 Zamawiający zastrzega możliwość korekty terminu realizacji zamówienia.

3.TERMIN WYKONANIA: planowany  28 września 2016 r. do 10 listopada 2016 r
4. KRYTERIUM OCENY OFERT: cena- 100%
5. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy potwierdzą wykonanie prac o podobnym charakterze oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w szczególności wskażą kierownika budowy z uprawnieniami ds. melioracji.
6. ZASADY KOMUNIKACJI:
1. Do upływu terminu otwarcia ofert Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. O wyborze oferty Wykonawcy składający ofertę zostaną powiadomieni w drodze pisemnej.
3. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
Władysław Mendaszewski, tel. 748171478 w. 66
7. WYMAGANE DOKUMENTY
1.Wykonawca składa pisemną ofertę w dwóch zamkniętych kopertach, zewnętrznej i wewnętrznej, zaadresowanych do Zamawiającego:
– koperta zewnętrzna:
Urząd Miasta i Gminy w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo oraz oznaczenie:

2.Oferta winna zawierać cenę netto i brutto oraz cenę jednostkowa za wykonanie 1 mb rowu.

Zapytanie ofertowe zadania pn. „Roboty konserwacyjne rowów Gmina Bardo 2016”
Nie otwierać przed dniem 22 września 2016 r., godz.  10.00”

– koperta wewnętrzna:
jak na kopercie zewnętrznej oraz nazwę i adres Wykonawcy.

Do oferty należy dołączyć DOKUMENTY wymienione poniżej:
1. Kosztorys inwestorski,
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie.

3.Informacja wykonawcy w sprawie Kierownika Budowy

4.Referencje

8. TERMINY:

składanie ofert: do 21 września 2016, godzina 15:00, Urząd Miasta i Gminy Bardo ul. Rynek 2 57-256 Bardo, Sekretariat Urzędu

otwarcie ofert : 22 września 2016, godzina 1000  w sali narad UMiG Bardo.

Pobierz

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze