BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Będzie dofinansowanie do wymiany pieców!

 

Rada Miejska w Bardzie w dniu 22 czerwca 2017 roku przyjęła uchwałę określającą zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z pracami termomodernizacyjnymi dla osób fizycznych będących właścicielami budynków lub samodzielnych lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Bardo, a także dla wspólnot mieszkaniowych, w których skład wchodzą samodzielne lokale mieszkalne będące własnością osób fizycznych, a położone na terenie miasta i gminy Bardo.

Zgodnie z przyjętym regulaminem o udzielenie dotacji może ubiegać się:

1) osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania w ramach realizacji przedsięwzięć służących ochronie powietrza, będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości

2) Wspólnota mieszkaniowa, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni  (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).

 Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na:

 1. Wymianie nieekologicznych źródeł ciepła niespełniających przynajmniej 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012 wraz z modernizacją kotłowni na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej na źródła ciepła w postaci: kotłów gazowych, kotłów na olej lekki opałowy, piecy zasilanych prądem elektrycznym, kotłów na paliwa stałe lub biomasę w co najmniej 5 klasie wg normy PN-EN 303-5:2012;

2. Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci: ogniw fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych

Dotacje wyniosą do 50 % kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie na dom jednorodzinny będzie mogło wynieść maksymalnie 10 tys. złotych, w przypadku mieszkania w bloku będzie to 7 tys. złotych. Wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni, będą mogły pozyskać dofinansowanie w wysokości 4 tys. złotych na jedno mieszkanie.

Koszty kwalifikowane to w szczególności:

1) demontaż i likwidacja starego źródła ciepła (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej);

2) zakup i montaż nowego źródła ciepła,

3) koszt  przygotowania  dokumentacji  technicznej,  w tym geologicznej,  koniecznej  do realizacji zadania;

4) zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompa obiegowa, zawory przelotowe i zwrotne, zawór trój-/czwór-drogowy, niezbędny osprzęt do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotła gazowego lub zaleceń wynikających z opinii kominiarskiej w zakresie zakupu  i montażu kotła 5 klasy, zespół rurowy, izolacja rurociągów, naczynie zbiorcze lub przeponowe;

5) koszt przyłączy gazowych i energetycznych;

6) koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne;

7) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za  licznikiem),  c.o.  oraz  c.w.u.  –  tylko  w  przypadku  likwidacji  starego  źródła  ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem);

8) zbiornik na ciepłą wodę użytkową;

9) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych.

Informacja o terminie naboru zgłoszeń zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń na stronie www.bardo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.

Niezbędnych informacji udziela Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie Marta Ptasińska 74 8171 478 w. 73 lub 785 044 581, e-mail mptasinska@bardo.pl

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze