BARDOmiasto cudów

Home / Dla Mieszkańca

Autor:Publikacja: Redakcja

Program 500+

Program „Rodzina 500 plus” to świadczenie wychowawcze, którego celem będzie częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Wysokość świadczenia wynosić będzie 500,00 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, jak również na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł (lub 1200,00 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym).

Kto otrzyma świadczenie?

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie rodzicom, opiekunom prawnym albo opiekunom faktycznym dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wsparcie dostanie każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców. Oznacza to, że otrzymają je zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.

Jak otrzymać świadczenie?

Ustalenie prawa do świadczenia nastąpi odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna prawnego albo opiekuna faktycznego dziecka.

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP 17 lutego 2016 roku Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci informujemy, iż wchodzi ona w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Zgodnie z przepisami powyższej ustawy,jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy (tj. do 1 lipca 2016 r.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz (tj. od 1 kwietnia 2016 r.). Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

W Gminie Bardo Program „Rodzina 500 plus” realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Treść ustawy dostępna jest w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej www.dziennikustaw.gov.pl Druki wniosków i oświadczeń można pobrać na tej stronie

Wniosek doc

Wniosek pdf

oraz w:

  • Ośrodku Pomocy Społecznej w Bardzie,
  • Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie,
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie
  • Publicznym Gimnazjum w Przyłęku,
  • u sołtysów

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku prawidłowo wypełnione wnioski będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bardzie, ul. Grunwaldzka 6-8 w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 Wszelkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 748171708.

W tym dziale

W serwisie

Aktualności