BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2016-2019

 

Na podstawie zawiadomienia Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy o potrzebie przeprowadzenia uzupełniającego naboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego  w Ząbkowicach Śląskich informuję, że Kolegium Sądu Okręgowego w Świdnicy ustaliło, że w  wyborach uzupełniających przez Radę Miejską w Bardzie na kadencję  2016 – 2019 wybieranych będzie:

1)  do orzekania w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach śląskich w sprawach z zakresu prawa pracy – 2 osoby.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133), kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
• prezesi właściwych sądów,
• stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
• co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• jest nieskazitelnego charakteru;
• ukończył 30 lat;
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
• nie przekroczył 70 lat;
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
• posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
• adwokaci i aplikanci adwokaccy;
• radcy prawni i aplikanci radcowscy;
• duchowni;
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
• funkcjonariusze Służby Więziennej;
• radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
• dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
• do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty:
• za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
• za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 maja 2016 r. (liczy się data wpływu do Urzędu)
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie terminu tj. po dnia 30 maja 2016 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa wyżej, pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór udostępniony jest:
• na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bardo  http://bip.gmbardo.finn.pl/  w zakładce wybory ławników
• na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy Bardo www.bardo.pl
• w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie Rynek 2 /parter/ w Biurze Obsługi Interesanta
• za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl

Wypełnione karty zgłoszenia wraz załącznikami można składać w dniach pracy Urzędu Miasta i Gminy Bardo, tj.:
• w poniedziałek – w godzinach od 7.30 do 17.00,
• we wtorek, środę i czwartek – w godzinach od 7.30 do 15.30, oraz
• w piątek – od godz. 7.30 do 14.00.

Informacji związanych z wyborami ławników udziela Sekretarz Gminy – tel. 748171338

Załączniki

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze