BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Kolejne dofinansowanie ze środków unijnych dla naszej gminy, tym razem na realizację nowego projektu pn.: „Szkoła marzeń w gminie Bardo”.

Miło nam poinformować, iż 12 stycznia 2022r. Gmina Bardo znalazła się na liście projektów dofinansowanych ze środków UE. Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Szkoła marzeń w gminie Bardo” Termin realizacji – 01.01.2022r. – 31.12.2022r. Całkowity koszt realizacji projektu: 489 995,75 zł Wartość dofinansowania: 416 495,75 zł.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic oraz ich rodziców, a także nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z filią w Przyłęku i będzie realizowany w 2022 roku. Obejmie co najmniej 261 dzieci.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych u 134 uczennic i 127 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie m.in. w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, w tym z robotyki oraz języków obcych (angielski i niemiecki), jak również wzrost możliwości edukacyjnych dla dzieci wykazujących deficyty rozwojowe. Zaplanowane działania projektu to różne rodzaje zajęć dodatkowych.

Stacjonarne:

  • Matematyczno-przyrodnicze rozwijające i wyrównawcze;
  • Matematyczne rozwijające i wyrównawcze;
  • Nauki Przyrodnicze rozwijające i wyrównawcze;
  • Język angielski i niemiecki (w tym wyrównawczy);
  • Robotyka;
  • Język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski i ich rodzin;
  • Logopedyczne;
  • Terapia psychologiczno-pedagogiczna i korekcyjna;
  • Konsultacje z rodzicami.

Pozaszkolne:

  • Zajęcia z nauk ścisłych i przyrodniczych w zewnętrznych ośrodkach edukacyjnych.

Zajęcia rozwijające i wyrównawcze podzielono na grupy wiekowe klas I-III, IV-V i VI-VIII, a osobne zadania zaplanowano na zajęcia specjalistyczne i pozaszkolne. Dzieci będą miały możliwość wzięcia udziału w niezwykle interesujących zajęciach pozaszkolnych w laboratoriach na Uczelniach Wyższych i placówkach badawczych, by zobaczyć jak w praktyce wygląda naukowa praca eksperymentalna. Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione drobne materiały dydaktyczne wspomagające wykonanie zajęć. Personel przewidziany do prowadzenia zajęć (z wyjątkiem pozaszkolnych) to nauczyciele ZSP w Bardzie.

Dzięki przyznanym środkom z UE, szkoła stworzy dzieciom korzystniejsze warunki do osiągania coraz lepszych wyników oraz poszerzania swoich horyzontów, a także zmniejszania barier wśród uczniów i uczennic dzięki zajęciom wyrównawczym i terapeutycznym.

 

Tytuł projektu:. Szkoła marzeń w gminie Bardo

Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0086/21

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 10 Edukacja, działanie nr 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – nabór horyzontalny

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze