BARDOmiasto cudów

Home / Komunikaty

Autor:Publikacja: Marta

Budżet Gminy i jej zobowiązania

 

Ministerstwo finansów przygotowało ranking zadłużenia gmin na koniec 2017 roku, w którym to Gmina Bardo została sklasyfikowana w trzeciej setce w skali kraju. Dane te, są jednym z mierników wg jakich mierzony jest potencjał gminy z pozycji ustawodawcy. Na szczeblu lokalnym fakty te, mają odzwierciedlenie np. w ilości realizowanych inwestycji, które określają dynamikę i rozwój samorządu. Potencjał inwestycyjny uzależniony jest od środków pochodzących z budżetu oraz od pozyskanych środków zewnętrznych, które można przeznaczyć na sfinansowanie działań inwestycyjnych.

Gmina Bardo na koniec roku 2016 posiadała zadłużenie na łączną kwotę 5.872.924 zł. Zaciągnięte zobowiązania pozwoliły na sfinansowanie wielu znaczących inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w poprzednim okresie programowania, m. in.: rozbudowę Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bardzie wraz z budową sali wielofunkcyjnej, rozbudowę szkoły podstawowej dla potrzeb gimnazjum w Przyłęku, budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk, budowę wodociągu w Laskówce, Południowo-Zachodni Szlak Cysterski, Miejskie trasy turystyczne, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Grochowa, Brzeźnica, Opolnica, Potworów, Dębowina, czy modernizację nawierzchni drogi w Rynku w Bardzie.

Łączna wartość inwestycji w latach 2007-2016 wyniosła 48.593.100 zł, a na ich realizację zaciągnięto 22.862.165 zł zobowiązań, z czego, jak widać, niemal 75% (17 mln) zostało już spłacone!

Jeszcze kilka lat temu o zadłużeniu jednostek samorządu terytorialnego mówiło się negatywnie. Dzisiaj, gdy samorządy zaciągają zobowiązania na realizację inwestycji świadczy to, o ich chęci rozwoju. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę fakt, iż samorządy korzystające z dofinansowania unijnego często muszą zaciągać zobowiązania, gdyż zwrot środków z instytucji pośredniczącej (dysponenta budżetu UE) za wykonane zadania następuje w formie refundacji po rozliczeniu zadania, przeważnie w kolejnym roku budżetowym, a możliwości zaliczkowania są ograniczone. Tak też było w przypadku Gminy Bardo.

W 2017 r. Gmina Bardo spłaciła ponad 650.000 zł zobowiązań z lat poprzednich oraz zaciągnęła nowe kredyty i wyemitowała obligacje na kwotę 4.134.269 zł, realizując przy tym inwestycje na łączną kwotę 5.684.047 zł. Zaznaczyć przy tym należy, że kwota 2.516.000 zł wyemitowanych obligacji dotyczy wyprzedzającego finansowania z budżetu UE, a więc środki te zostaną spłacone w roku 2018, bezpośrednio po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków z instytucji pośredniczącej. Relatywne zadłużenie Gminy na koniec roku wynosi więc 6.832.845 zł, tj. 1.270 zł na mieszkańca. Wykonane w poprzednim roku zadania inwestycyjne to m. in.: termomodernizacje budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, Program Ograniczenia Niskiej Emisji – dopłaty do wymiany pieców, termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Krakowska 1a, Dębowina – droga dojazdowa do gruntów rolnych, modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną, modernizacja ul. Spacerowej w Bardzie, modernizacja budynku garażowo-magazynowego przy UMiG, remont ogrodzenia cmentarza komunalnego czy przebudowa drogi powiatowej 3149D Przyłęk-Ożary (przekazano 50 tys. zł dla Powiatu Ząbkowickiego).

W bieżącym roku Gmina kontynuuje wykonanie inwestycji z udziałem środków unijnych oraz innym pozyskanym wsparciem. Wykonana i opłacona została już modernizacja drogi gminnej w Opolnicy (wydatki w roku 2018 to 1.435.788 zł), w trakcie realizacji jest Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (planowane wydatki 2.366.766 zł), ścieżki rowerowe Singletrack Glacensis (1.551.000 zł), projekt „Rozwój e -usług gwarancją nowoczesności gmin” (1.152.000 zł). Rozstrzygany jest przetarg na budowę Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy (420.956 zł) oraz nadal realizowane są dwa ważne zadania ekologiczne, gdzie wsparcie (nawet 85%) otrzymują bezpośrednio mieszkańcy, tj.: Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo (66.989 zł wypłaconych grantów) oraz Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE (dotychczas wypłaconych 612 tys. zł grantów, planowana kwota do wypłaty tym roku to aż 3,7 mln zł). Aktualnie trwa przetarg na kolejne duże, ale jakże istotne zadanie przewidziane do realizacji w tym roku, tj. „Przebudowa dróg gminnych Główna, Kolejowa i Plac Wolności w Bardzie”, gdzie planowane wydatki wynoszą 2.231.000 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa to aż 85 % wydatków kwalifikowanych. Jednocześnie wykonujemy mniejsze zadania inwestycyjne, równie ważne dla mieszkańców, np. modernizacja dróg gminnych w Grochowej (166.840 zł), modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną (239 tys. zł), budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie (110 tys. zł), adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia domu dziennego pobytu Senior+ (183 tys. zł), Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie (110 tys. zł), modernizacja dróg transportu rolnego (136 tys. zł), modernizacja parkingu przy UMiG w Bardzie (164 tys. zł). Na chodniki w Brzeźnicy i Przyłęku przekażemy dotację do ząbkowickiego Starostwa w łącznej kwocie 70.000 zł.

Mnogość realizowanych inwestycji jest znaczna, jednak dzięki posiadanym środkom własnym oraz  pozyskanemu wsparciu zewnętrznemu Gmina w roku 2018, realizując inwestycje na łączną kwotę 15.043.871 zł zwiększy swoje zadłużenie jedynie o 2.854.297 zł. Planowana wartość długu gminy na koniec roku to 12.203.142 zł, z czego ponad 2,6 mln zł to kwota wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętej pożyczki, które dotyczą wyprzedzającego finansowania z budżetu UE, a więc środki te zostaną spłacone w roku kolejnym, bezpośrednio po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków z instytucji pośredniczącej. Relatywna wartość zadłużenia na koniec roku 2018 wyniesie więc 9.600.463 zł.

Na koniec roku 2018 wartość inwestycji wykonanych od roku 2006 wyniesie niemal 70 mln zł !

Gmina Bardo wykorzystuje wszelkie możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego, w szczególności z Unii Europejskiej, ale również budżetu państwa czy budżetu Województwa Dolnośląskiego. Realizowane projekty w znacznej części objęte były finansowaniem zewnętrznym, od 60 do nawet 95% poniesionych wydatków. Dzięki temu Gmina sukcesywnie się rozwija, a warunki życia mieszkańców stają się coraz lepsze, przy relatywnie niskim wzroście zadłużenia, bezpiecznym z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych.

  • inwestycje lipiec (1)
  • inwestycje lipiec (2)
  • inwestycje lipiec (3)
  • inwestycje lipiec (4)
  • inwestycje lipiec (5)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze